متن کامل – 
رابطه بین مدیریت مشارکتی و اعتماد با توجه به رهبری خدمتگزار- قسمت ۱۵

متن کامل – رابطه بین مدیریت مشارکتی و اعتماد با توجه به رهبری خدمتگزار- قسمت ۱۵

به عقیده گرین لیف ، هدف اصلی سازمان ها خدمت رسانی به جامعه می باشد و برای هرچه بهتر انجام گرفتن این هدف ، رویکرد خدمتگزار به رهبری مورد نیاز می باشد.(قلی پور و همکاران ، ۱۳۸۸،۴)
۲-۳-۸ مزایای رهبری خدمتگزار:
اگرچه تحقیقات نشان داده است که رهبری خدمتگزار عمدتاً به جای توجه به نتایج سازمانی به افراد و کارکنان توجه می نماید، اما هنوز برخی از دانشمندان ادعا می کنند که می توان به کمک رهبری خدمتگزار به نتایج سازمانی سودمند دست یافت . برخی از مزایایی که رهبری خدمتگزار به دنبال دارند عبارنتد از
خلاقیت و نوآوری
تمرکز بر ارزش ها و مأموریت
پاسخگویی و انعطاف پذیری
تعهد به ارائه خدمات (داخلی و خارجی)
احترام گذاشتن به کارکنان و در نتیجه دستیابی به وفاداری کارکنان
همچنین رهبری خدمتگزار می تواند بهره وری سازمان را بهبود بخشیده و عملکرد مالی را تقویت نماید.(Anderson,2009,10)
مطالعات بیانگر آن است که بین سبک رهبری خدمتگزار و اعتماد رابطه برقرار است و اعتقاد بر این است که نحوی ادراک مثبت کارکنان از رهبری خدمتگزار وابسته به اعتمادی است که می باید از سوی رهبران وجود داشته باشد . در سبک رهبری خدمتگزار رهبر به زیردستان و کارکنان خود اعتماد داشته و در نتیجه کارکنان نیز به رهبران و مدیران خود اعتماد خواهند داشتJoseph – Winston 2005))
۲-۳-۹ تئوری رهبری خدمتگزار:
تئوری رهبری خدمتگزار برای نخستین بار به وسیله رابرت گرین لیف در مقاله تحت عنوان « خدمتگزار در نقش رهبر[۹]»وارد ادبیات رهبری شد.
به عقیده گرین لیف سازمان ها آنطور که باید و شاید به جوامع خدمت نمی کنند لذا وی هدف خود را از بیان تئوری رهبری خدمتگزار تشویق رهبران به خدمت رسانی بیان کرده است.
گرین لیف خلق جامعه ی خدمتگزار را آرمان و هدف نهایی خود قرار داده است. جامعه ای که تمام افراد بتوانند از مزیت های چنین جامعه ای بهره مند گردند . به عقیده وی تنها راه دست یابی به این جامعه داشتن رهبرانی خدمتگزار در تمامی سازمانهای است که در جامعه حضور دارند.
رهبر خدمتگزار کسی است که در وهله اول خدمتگزار است . رهبر خدمتگزار با حس طبیعی فردی آغاز
می شود یعنی فردی که تمایل ذاتی دارد خدمت کند . این انتخاب آگاهانه فرد را مشتاق می کند تا دیگران را هدایت کنند . زمانی که به افراد خدمت ارائه می شود آن ها با دریافت خدمت سالمتر ، خردمند تر ؛ آزاد تر و دارای استقلال بیشتر شده و حتی دوست دارند خودشان هم خدمتگزار شوند و به این ترتیب نتایج برجسته و با شکوهی در جامعه پدید می آید و افراد جامعه سود می برند.(Andersen 2009,6)
در واقع او جامعه ای را تصور می کند که خدمتگزاری به دیگران همواره اولین انتخاب باشد لذا مدل رهبری خدمتگزار ، اعضای سازمان را به عنوان افرادی که دارای توانایی های کمتری نسبت به مدیر خود هستند توصیف نمی کند. بلکه به کارکنان نیز ارزش های همانند مدیران سازمان ها می دهد . اعضای سازمان همگی از شان و منزلت یکسانی برخوردار هستند همگی به شکلی فعال در مدیریت و تصمیم گیری های سازمانی مشارکتی فعال دارند.
رهبری خدمتگزار بر فلسفه خدمت رسانی استوار می باشد و رهبران خدمتگزار ، رهبرانی هستند که خدمت رسانی به پیروان ، بر آوردن نیاز های آن ها و همچنین توسعه و پرورش پیروان خود را در اولویت نخست قرار می دهند.
رهبران خدمتگزار ، توانمند سازی ، اعتماد متقابل ، روحیه همکاری ، استفاده اخلاقی از قدرت و ارزش خدمت رسانی به پیروان را به هرچرای دیگری در سازمان ترجیح می دهند.در راستای اثربخشی سازمانی مهم این است که همواره رهبران پیروان و کارکنان خود در دستیابی به ظرفیت های بالقوه خودشان حمایت و پشتیبانی کنند و این دقیقاً همان چیزی است که رهبران خدمتگزار به وسیله احترام نهادن به شأن افراد ، ایجاد اعتماد متقابل و نفوذ در پیروانشان انجام می دهند.
گرین لیف، ۱۰ ویژگی را برای رهبران خدمتگزار بر شمرده است که عبارتند از:
۱٫گوش دادن ۲٫ همدلی
۳٫شفابخشی ۴٫ آگاهی
۵٫متقاعد سازی ۶٫ مفهوم سازی
۷٫آینده نگری و دور اندیشی ۸ . خادمیت و سرپرستی

  1. تعهد به رشد افراد ۱۰٫ ایجاد گروه

گوش دادن: در ادبیات رهبری گوش دادن شامل فرایندی است که در آن رهبر قادر است تفکرات درونی پیروانش را تشخیص داده و نظرات و ایده های آن را مورد توجه قرار دهد و از آن ها آگاهی کامل داشته باشد . رهبران به وسیله گوش دادن می توانند احترام و قدردانی خود را به دیگران نشان دهد. گرین لیف معتقد است که رهبر خدمتگزار در صورتی می تواند پاسخگوی مشکلات باشد که ابتدا یک شنونده خوب باشد زیرا بدین وسیله یک رهبر می تواند تیم کاری خود را تقویت کرده و کارهایی را که بایستی انجام گردد را برنامه ریزی و سازماندهی می کند .
اسپیرز گوش دادن را به این شکل تعریف می کند: توجه محترمانه به آنچه که گفته می شود و یا گفته نمی شود
همدلی: یک رهبر خدمتگزار خودش را به جای پیروانش قرار می دهد. او این کار را به وسیله همدلی انجام می دهد. همدلی واکنشی آگاهانه است که سبب می گردد رهبران نقاط ضعف و مشکلات پیروان را درک کرده و همواره تلاش کنند که آن مشکلات را به طرف رهبران خدمتگزار ضعف پیروان را پذیرفته و همواره در صدد یافتن راه حلی برای این ضعف ها می باشند رهبر خدمتگزار روحیه پیروان خود را به وسیله همدلی به سمت تعالی هدایت می کند او از این طریق روحیه اعضای تیم خود و تمایل آن ها را برای همکاری ب

منبع فایل کامل این پایان نامه این سایت pipaf.ir است

ا خودش بالا می برد.
شفابخشی :کیفیت ویژه ای است که از طریق یک رهبر می تواند دیدگاههای مخالف و تعارضات به وجود آمده میان پیروان خود به شکلی اثر بخش حل و فصل کند . او آن ها را باهم یکی کرده و روابط بین فردی سالمی را میان آن ها تشویق و تقویت می کند . زمانی که یک رهبر بتواند محیطی عاطفی و التیام بخش را برای پیروانش ایجاد کند . پیروان نیز به وی اطمینان کرده و زمانی که با مشکلی روبه رو شوند از کمک و مشورت او استفاده خواهند کرد.
آگاهی: را به دو مقوله آگاهی عمومی و خودآگاهی تقسیم می کند. که هر دوی این ها خصوصاًآگاهی از خود باعث تحکیم و تقویت رهبرخدمتگزار می گردد.
متقاعد سازی: رهبری خدمتگزار از طریق متقاعد سازی ، اجماع را در میان پیروان خود ایجاد می کند. رهبر خدمتگزار به جای اجبار کارکنان خود را متقاعد می سازد که نقطه نظرات و تصمیمات وی را بپذیرند.
مفهوم سازی: به معنای برخورداری از دیدی وسیع نسبت به آینده ، مسائل را به عنوان یک کل دیدن و یادگیری از تجربیات گذشته باشد. رهبری که از این ویژگی برخوردار باشد به فرایند نوآورانه معتقد است.
آینده نگری:آینده نگری حدس و درست وزیرکانه نسبت به چیزی است که ممکن است در آینده روی دهد و رهبر خدمتگزار از این طریق ابراز و مهمات لازم را برای استفاده و بهره برداری از موقعیت ها را بدست می آورد. رهبرانی که ویژگی آینده نگری را دارد می باشند. یک رهبرخدمتگزار قادر به پیش بینی آینده و همچین پیش بینی نتایج تصمیمات خود می باشد. و این مزیتی بزرگ برای او محسوب می گردد، توانایی ای که ممکن است در سایر رهبران کمتر دیده شود و یا اصلاً وجود نداشته باشد.
خادمیت و سرپرستی: قسمت اساسی و عمده خدمتگزاری سرپرستی و خادمیت است. خادمیت شامل توانمند سازی است که نشان می دهد رهبران بایستی خادم و کارگزار پیروان خود باشند. خادمیت و سرپرستی به عنوان تعهد به خدمت رسانی تعبیر می گردد. خدمت رسانی به دیگران و توجه به
نیاز های سازمان می باشد.
تعهد به رشد افراد: تعهد به رشد افراد ، جنبه دموکراتیک رهبرخدمتگزار محسوب می گردد. رهبر خدمتگزار پیروان خود را پرورش می دهد تا بتواند حداکثر ظرفیت بالقوه خود را بدست آورند و آن ها را به خلاقیت و تلاش بیشتر می کند. رهبری خدمتگزار معتقد است که پیروانش از دارایی های با ارزش سازمان محسوب می شوند.
ایجاد گروه: این خصوصیت در رهبری خدمتگزار مستلزم این است که رهبر فرهنگ احترام به شأن و مقام انسانی را در سازمان پرورش می دهد . زمانی که رهبر خدمتگزار ارزش های مشارکت کارکنان را در محیط کاری ترویج دهد ، در واقع او قصد دارد که روح جمعی را در بین کارکنانشان ترویج دهد. نتیجه آن است که پیروان نیز در زمانی که در نقش رهبر ظاهر می شوند ، همین کار را انجام خواهد داد.(قلی پور و حضرتی،۱۳۸۸،۵)
۲-۳-۱۰ تئوریرهبریخدمتگزارپترسون
طبق نظرات پترسون و راسلرهبران خدمتگزار، رهبرانی هستند که به پیروانخود توجه دارند. لذا به موجب آن پیروان از اولویت های نخست سازمان به حساب می آیندو ملاحظات سازمانی در درجه دوم اهمیت قرار می گیرند.
سازه های رهبری خدمتگزار طبق نظریات پترسون عبارتند از: