منابع مقالات علمی :
رابطه بین مدیریت مشارکتی و اعتماد با توجه به رهبری خدمتگزار- قسمت ۲۱

منابع مقالات علمی : رابطه بین مدیریت مشارکتی و اعتماد با توجه به رهبری خدمتگزار- قسمت ۲۱

تجزیه و تحلیل داده ها
۴ـ۱مقدمه
در یک پروژه تحقیق مدیریتی، تحلیل داده ها و تفسیر نتایج بسیار با اهمیت تلقی می شود. در پژوهش به کمک تحلیل داده های گردآوری شده واقعیات و سوال های علمی پژوهش را جست و جو می کنیم. با استفاده از اطلاعات خام گردآوری شده از طریق پرسشنامه که داده نامیده می شوند و باید به طریقی معین مورد تحلیل قرار گیرند جواب مسئله ای را که در جست جوی آن هستیم خواهیم یافت.
پس از آنکه داده ها از نمونه های جامعه آماری جمع آوری شد باید کنترل و سپس کد گذاری، طبقه بندی و کلیدگذاری شوند و سپس درباره نحوه تحلیل رایانه ای مورد نیاز تصمیم گیری شود. سه هدف عمده در تحلیل داده عبارتند از: درک داده ها، آزمون پرازش داده ها و آزمون فرضیه های ایجاد شده برای پژوهش. درک داده ها دیدگاه های اولیه در مورد اینکه مقیاس ها تا چه حد خوب هستند، کدگذاری و وارد کردن داده ها با چه صحتی انجام شده است و امثال آن را دربر می گیرد. این کار توسط جداول آمار توصیفی و هیستوگرام ها انجام می شود. دومین هدف آزمون پرازش داده ها شامل سنجش اعتبار و اعتماد آزمون است و سومین هدف (آزمون فرضیه) توسط رایانه جهت آزمون هریک از فرضیه ها با استفاده از آزمون آماری مناسب به دست می آید، و نتایج آن اعم از اینکه فرضیه تایید یا رد شود مشخص خواهد شد.
این فصل جهت تجزیه وتحلیل داده های جمع آوری شده طراحی گردیده است. در فرآینداجرایی، نخست پرسشنامه هایی که توسط پاسخ دهندگان تکمیل گردیده است را جمع آوری کرده و داده های خام مورد نیاز جهت توصیف و آزمون فرضیه ها به کمک رایانه و نرم افزار استخراج می گردند و سپس این داده ها از طریق نرم افزار SPSS 18تجزیه و تحلیل شده و در دو مرحله به اطلاعات مورد استفاده در این تحقیق، تبدیل می گردند. در مرحله اول که تجزیه و تحلیل توصیفی می باشد، داده های جمع آوری شده به صورت جدول آمار توصیفی و نمودار هیستوگرام ارائه می شود و در مرحله دوم که تجزیه و تحلیل استنباطی
می باشد، با استفاده از آزمون ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون مورد بررسی قرار می گیرند. در نهایت
می توان در مورد پذیرش یا عدم پذیرش هر کدام از فرضیه های آماری تحقیق اظهار نظر نمود.
آزمون کولمو گروف –اسمیرنوف(k-s )
جهت استفاده از تکنیک های آمار پارامتریک بایستی توزیع مقادیر متغیر وابسته نرمال باشندکه این کار نیز با آزمون کولموگروف–اسمیرنوف آزمون می شود.
متغیراعتماددارای توزیع نرمال می باشد:
متغیراعتماددارای توزیع نرمال نمی باشد:
جدول۴-۱) آزمون کولموگروف–اسمیرنوف

اعتماد
انحراف معیار ۴۰۱۹۳/۰
آماره آزمون کولموگروف-اسمیرنف ۶۲۴/۰
سطح معنی داری ۸۳۰/۰

نتیجه گیری:
با توجه به اینکه مقدارp-valueبرابر با۸۳۰/۰ می باشدو بیشتراز۰۵/۰ است نمی توان فرض صفر را رد کرد و بنابراین متغیر اعتماددرنمونه دارای توزیع نرمال می باشد ومی توان از روش های پارامتریک استفاده نمود.در نتیجه جهت برآورد حجم نمونه از روش فرمول کوکران برای جامعه محدود استفاده می کنیم.
۴ـ۲ توصیف متغیرهای جمعیت شناختی پاسخ دهندگان
در این قسمت از آمار توصیفی برای توصیف داده ها استفاده شده است که شامل جداول فراوانی و نمودارهای ستونی است .از مجموع ۲۱۰ پرسشنامه توزیع شده، تعداد ۱۹۵ پرسشنامه پاسخ داده شده بود که تعداد ۱۹۲ پرسشنامه با توجه به حجم نمونه انتخاب و بررسی گردید.

فراوانی درصد
برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت zusa.ir مراجعه نمایید.