مقاله – 
رابطه بین مدیریت مشارکتی و اعتماد با توجه به رهبری خدمتگزار- قسمت  …

مقاله – رابطه بین مدیریت مشارکتی و اعتماد با توجه به رهبری خدمتگزار- قسمت …

۲ـ۱ـ۷ابعاد اعتماد ………………………………………………………………………………………….. ۲۰
۲ـ۱ـ۷ـ۱ اعتماد مبتنی بر شناخت………………………………………………………………………. ۲۰
۲ـ۱ـ۷ـ۲ اعتماد مبتنی بر تاثیر…………………………………………………………………………… ۲۱
۲ـ۱ـ۷ـ۳ گرایش به اعتماد …………………………………………………………………………………. ۲۱
۲ـ۱ـ۸پیامد های کمبود اعتماد ………………………………………………………………… ۲۲

بخش دوم …………………………………………………………………………………………………………………… ۲۴
۲ـ۲ مدیریت مشارکتی……………………………………………………………………………………………………… ۲۴
۲ـ۲ـ۱ نظریه دموکراسی ………………………………………………………………………….. ۲۵
۲ـ۲ـ۲نظریه نگرش انسانی…………………………………………………………………… ۲۵
۲ـ۲ـ۳ دیدگاه ایدئولوژیکی ………………………………………………………………………………………. .۲۵
۲ـ۲ـ۴ ابزار مدیریتی …………………………………………………………………………………….. ۲۶
عنوان صفحه

۲ـ۲ـ۵ مفهوم مشارکت ………………………………………………………………………………………. ۲۷
۲ـ۲ـ۶ تعریف مشارکت . ………………………………………………………………………………………………… ۲۷
۲ـ۲ـ۷ پیش نیاز مشارکت……………………………………………………………………………………….. ۲۸
۲ـ۲ـ۸مفهوم مدیریت مشارکتی ………………………………………………………………………… ۲۹
۲ـ۲ـ۹تعریف مدیریت مشارکتی …………………………………………………………………………… ۲۹
۲ـ۲ـ۱۰فلسفه مدیریت مشارکتی………………………………………………………………………….. ۳۰
بخش سوم ……………………………………………………………………………………………………. ۳۱
۲ـ۳رهبری خدمتگزار………… …………………………………………………………………………. ۳۱
۲ـ۳ـ۱تعریف رهبری……….. . …………………………………………………………………….. ۳۱
۲ـ۳ـ۲تعریف رهبری خدمتگزار ……………………………………………………………………….. ۳۲
۲ـ۳ـ۳ تعریف مفهومی ………………………………………………………………………………. ۳۴
۲ـ۳ـ۴ مولفه های رهبری خدمتگزار …………………………………………………………………. ۳۴
۲-۳-۴-۱خدمت رسانی …………………………………………………………………………… ۳۵
۲-۳-۴- ۲تواضع و فروتنی ………………………………………………………………………. ۳۵
۲-۳-۴-۳ قابلیت اعتماد …………………………………………………………………………… ۳۵
۲-۳-۴-۴مهرورزی ………………………………………………………………………………………. ۳۶
۲ـ۳ـ۵ویژگی رهبران خدمتگزار ………………………………………………………………………….. ۳۶
۲ـ۳ـ۶ویژگی عملیاتی…………………………………………………………………………………………………………. ۳۶ ۲ـ۳ـ۷اهمیت رهبری خدمتگزار ……………………………………………………………………………………..۳۷

عنوان صفحه