رابطه بین مدیریت مشارکتی و اعتماد با توجه به رهبری خدمتگزار- قسمت ۴
Acrylic color paints are in the water

رابطه بین مدیریت مشارکتی و اعتماد با توجه به رهبری خدمتگزار- قسمت ۴

۲ـ۳ـ۸ مزایای رهبر خدمتگزار ………………………………………………………………………………. ۳۸
۲ـ۳ـ۹ تئوری رهبری خدمتگزار ……………………………………………………………………….. ۳۹
۲ـ۳ـ۱۰ تئوری رهبری خدمتگزار پترسون ………………………………………………………………. ۴۳
بخش چهارم……………………………………………………………………………………………………………………………. ۴۷
۲ـ۴پیشینه تحقیق………… …………………………………………………………………………….. ……………۴۷
فصل سوم: روش اجرای تحقیق
۳ـ۱مقدمه ……………………………………………………………………………………………………………. ۵۵
۳ـ۲ روش تحقیق………………………………………………………………………………………………………. ۵۵
۳ـ۳ جامعه آماریو نمونه……………………………………………………………………………………………………. ۵۵
۳ـ۴روش جمع آوری داده ها…………………………………………………………………………………………. ۵۷
۳ـ۵ابزار جمع آوری داده ها………………………………………………………………………………………. ۵۷
۳ـ۶روایی و پایایی ابزار گردآوری داده ها…………………………………………………… ۶۰
۳ـ۶ـ۱اعتبار (روایی)……………………………………………………………………………………………… ۶۰
۳ـ۶ـ۲اعتماد (پایایی)…………………………………………………………………………………………… ۶۰
۳ـ۷روشهای آماری تجزیه و تحلیل……………………………………………………………………………….. ۶۱
فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ها
۴ـ۱مقدمه …………………………………………………………………………………………………………………….. ۶۳
۴ـ۲ توصیف پاسخ دهندگان………………………………………………………………………………………………. ۶۴
۴ـ۲ـ۱ توصیف پاسخ دهندگان از نظر جنسیت…………………………………………………………….. ۶۵

عنوان صفحه

۴ـ۲ـ۲ توصیف پاسخ دهندگان از نظر سابقه خدمت………………………………………………………………..۶۶
۴ـ۲ـ۳ توصیف پاسخ دهندگان از نظر سمت شغلی…………………………………………………………. ۶۷
۴ـ۳ توصیف متغیرهای تحقیق …………………………………………………………………………………. ۶۸
۴ـ۳ـ۱ توصیف متغییر مشارکت انفرادی…………………………………………………………………….. ۶۸
۴ـ۳ـ۲ توصیفمتغییر مشارکت اجتماعی ………………………………………………………………………. ۶۹
۴ـ۳ـ۳توصیف متغییر مشارکت اقتصادی /استراتژیک ……………………………………………….. ۷۰
۴ـ۳ـ۴توصیف متغییر مدیریت مشارکتی ………………………………………………………………………… ۷۱
۴ـ۳ـ۵توصیف متغییر اعتماد ……………………………………………………………………………………….. ۷۲
۴ـ۳ـ۶توصیف متغییر رهبری خدمتگزار ……………………………………………………………………….. ۷۳
۴ـ۴ آزمون فرضیات………………………………………………………………………………………………….. ۷۴
فصل پنجم : نتیجه گیری و پیشنهادات
۵ـ۱مقدمه ………………………………………………………………………………………………………………… ۸۳
۵ـ۲ نتایج آمار توصیفی………………………………………………………………………………………………….. ۸۴
۵ـ۳نتایج آزمون فرضیات………………………………………………………………………………………………. ۸۵
۵-۳-۱آزمون فرضیه ۱ ……………………………………………………………………………………….. ۸۵