رابطه بین مدیریت مشارکتی و اعتماد با توجه به رهبری خدمتگزار- قسمت ۵
Digital technology concept. Binary code.

رابطه بین مدیریت مشارکتی و اعتماد با توجه به رهبری خدمتگزار- قسمت ۵

۵-۳-۲آزمون فرضیه ۲ ………………………………………………………………………………………….. ۸۶
۵-۳-۳آزمون فرضیه ۳ ……………………………………………………………………………………………. ۸۶
۵-۳-۴آزمون فرضیه ۴ ……………………………………………………………………………………….. ۸۷
۵ـ۵پیشنهادات ………………………………………………………………………………………………………….. ۸۸

عنوان صفحه

۵ـ۵ـ۱ پیشنهادات کاربردی…………………………………………………………………………………………. ۸۸
۵ـ۵ـ۲ پیشنهادات به محققین آتی…………………………………………………………………………. ۸۹
۵ـ۶ محدودیت های تحقیق…………………………………………………………………………………………… ۹۰
منابع و مأخذ……………………………………………………………………………………………………………….. ۹۱
پیوست ها……………………………………………………………………………………………………………….. ۹۵
فهرست جداول

عنوان صفحه

جدول۲-۲نکات کلیدی در دیدگاههای فلسفی مشارکت……………………………………… ۲۶
جدول ۳-۱طبقه بندی کارکنان ادارات امور مالیاتی استان گیلان بر اساس سطوح شغلی ……. ۵۶
جدول ۳-۲سوالات مربوط به متغیرها در پرسشنامه به تفکیک انواع و ابعاد آنها………………. ۵۹
جدول ۳-۵ضرایب آلفای کرنباخ محاسبه شده برای هریک از متغیرها براساس پرسشنامه های آزمایشی ۶۱
جدول ۴-۱٫ آزمون کولمو گروف –اسمیرنوف…………………………………………………………………………… ۶۴
جدول ۴-۲توصیف پاسخ دهندگان از نظر جنسیت…………………………………………………………….. ۶۵
جدول ۴-۳.توصیفپاسخ دهندگان از نظر سابقه خدمت ……………………………………………………… ۶۶
جدول ۴-۴توصیفپاسخ دهندگان از نظر سمت……………………………………………………………………. ۶۷
جدول ۴-۵توصیف متغییر مشارکت انفرادی …………………………………………………………………… ۶۸
جدول ۴-۶ .توصیف متغییر مشارکت اجتماعی …………………………………………………………….. ۶۹
جدول ۴-۷توصیف متغییر مشارکت اقتصادی/استراتژیک ……………………………………………….. ۷۰
جدول ۴-۸.توصیف متغییر مدیریت مشارکتی……………………………………………….. ۷۱
جدول ۴-۹توصیف متغییر اعتماد …………………………………………………………………. ۷۲
جدول ۴-۱۰.توصیف متغییر رهبری خدمتگزار ………………………………………………………………. ۷۳
جدول ۴-۱۱ضریب همبستگی بین مدیریت مشارکتی و اعتماد ……………………………………. ۷۴
جدول ۴-۱۲آزمون رگرسیون بین مدیریت مشارکتی و رهبری خدمتگزاربا اعتماد……………….. ۷۵
جدول ۴-۱۳ضریب همبستگی بین مدیریت مشارکت انفرادی و اعتماد ………………………. ۷۶
جدول ۴-۱۴.آزمون رگرسیون بین مدیریت مشارکت انفرادی و رهبری خدمتگزاربا اعتماد.. ……. ۷۷

منبع فایل کامل این پایان نامه این سایت pipaf.ir است