رابطه بین مدیریت مشارکتی و اعتماد با توجه به رهبری خدمتگزار- قسمت  …

رابطه بین مدیریت مشارکتی و اعتماد با توجه به رهبری خدمتگزار- قسمت …

جدول ۴-۱۵ضریب همبستگی بین مدیریت مشارکت اجتماعی و اعتماد.. ………………………………. ۷۸
جدول ۴-۱۶.آزمون رگرسیون بین مدیریت مشارکت اجتماعی و رهبری خدمتگزاربا اعتماد.. ……. ۷۹

عنوان صفحه

جدول ۴-۱۷.ضریب همبستگی بین مدیریت مشارکت اقتصادی/ استراتژیک و اعتماد ………………. ۸۰
جدول ۴-۱۸آزمون رگرسیون بین مدیریت مشارکت اقتصادی/استراتژیک و رهبری خدمتگزاربا اعتماد ۸۱
فهرست اشکال و نمودارها

عنوان صفحه

شکل۱-۱٫ مدل مفهومی تحقیق…………………………………………………………………………….. ۷
شکل ۲-۱٫فرایند اعتماد درون سازمانی………………………………………………………………………… ۱۴
شکل ۲-۲ .مدل تحلیلی تحقیق رابطه مدیریت مشارکتی وسرمایه اجتماعی………………………… ۴۸
شکل ۲- ۳٫ ابعاد اعتماد……………………………………………………………………………………. ۵۰
شکل۲-۴٫ الگوی نظری :نقش مدیریت مشاکتی در افزایش اثر بخشی کارکنان……………….. ۵۲
نمودار ۴-۱٫نموداردایره ای جنسیت پاسخ دهندگان …………………………………………………… ۶۵
نمودار ۴-۲٫نمودار میله ای سابقه خدمت پاسخ دهندگان ……………………………………………….. ۶۶
نمودار ۴-۳٫ نموداردایره ای سمت پاسخ دهندگان ………………………………………………………… ۶۷
نمودار ۴-۴٫ هیستو گرام متغییر مشارکت انفرادی ………………………………………………………………… ۶۸
نمودار ۴-۵٫ هیستو گرام متغییر مشارکت اجتماعی ……………………………………………………. ۶۹
نمودار ۴-۶٫ هیستو گرام متغییر مشارکت اقتصادی/اجتماعی ………………………………………… ۷۰
نمودار ۴-۷٫ هیستو گرام متغییر مدیریت مشارکتی …………………………………………………… ۷۱
نمودار ۴-۸٫ هیستو گرام متغییر اعتماد ………………………………………………………………………… ۷۲
نمودار ۴-۹٫ هیستو گرام متغییر رهبری خدمتگزار ………………………………………………………………. ۷۳
چکیده
با گسترش پدیدهی جهانیسازی، اهمیت اعتماد در روابط اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و سازمانی بطور چشمگیری مورد توجه قرار گرفته است بطوری که اکثر صاحب نظران در علوم مختلف به اهمیت نقش اعتماد در سازمانها اشاره کردهاند. هدف این پژوهش سنجش رابطه بین مدیریت مشارکتی و اعتماد با توجه به رهبری خدمتگزار در ادارات امور مالیاتی استان گیلان می باشد.
در این پژوهش اعتماد به رهبر به عنوان متغییر وابسته و رابطه آن با مدیریت مشارکتی به عنوان متغییر مستقل ورهبری خدمتگزار به عنوان متغییر تعدیلگر مورد بررسی قرار گرفت .جامعه مورد بررسی ۸۴۴ نفر از کارکنانادارات امور مالیاتی استان گیلان بوده است.روش تحقیق توصیفی از نوع همبستگی و همچنین روش گردآوری اطلاعات میدانی و ابزار گردآوری اطلاعات پرسشنامه است.از روایی محتوا برای سنجش روایی و برای سنجش پایایی از ضریب آلفای کرونباخ استفاده شده است ۱۹۲ نفرنمونه از روش تصادفی انتخاب گردیده اندو فرضیات پژوهش توسط آزمون پیرسون و رگرسیون مورد تحلیل قرار گرفتند که پس از تجزیه و تحلیل داده شده مشخص گردید بین مدیریت مشارکتی(سطح مشارکت انفرادی ، سطح مشارکت اجتماعی ، مشارکت اقتصادی/استراتژیک) و اعتماد در ادارات امور مالیاتی استان گیلان با توجه به رهبری خدمتگزار ارتباط معناداری وجود دارد.
واژگان کلیدی: مدیریت مشارکتی ، ابعاد مدیریت مشارکتی ، اعتماد ، رهبری خدمتگزار ، کارکنان ادارات امور مالیاتی استان گیلان.
فصل اول
کلیات پژوهش
۱ـ۱مقدمه
نیروی انسانی ماهر و کارآمد پر بها ترین و ارزنده ترین ثروت و دارایی هر کشور است.
بسیاری از کشورها با وجود برخورداری از منابع طبیعی سرشار به دلیل عدم استفاده صحیح از نیروی انسانی ، توان استفاده از این مواهب الهی را ندارند و روزگار به سختی و مشقت می گذرانند. دیگر ملت ها به رغم کمبود منابع طبیعی ، در نتیجه داشتن نیروی انسانی کار آزموده و بکارگیری کارایی آن به آسایش و رفاه رسیده اند و با گامهای موفقیت های اخیر در استفاده بهینه از نیروی انسانی با استفاده از شیوه های مدیریت مشارکتی توجه سازمان ها را بیش از پیش به سرمایه گذاری بر روی نیروی انسانی جلب کرده اند.(رهنورد ، ۱۳۸۷، ۲)

منبع فایل کامل این پایان نامه این سایت pipaf.ir است