رابطه بین ﺳﻼﻣﺖ ﺳﺎﺯﻣﺎﻧﻲ با اخلاق حرفه ای در میان کارکنان بانک شهر- قسمت ۹

رابطه بین ﺳﻼﻣﺖ ﺳﺎﺯﻣﺎﻧﻲ با اخلاق حرفه ای در میان کارکنان بانک شهر- قسمت ۹

سئوالات متغیرها
۱-۴ رعایت اصل برابری در مناسبات اداری
۵-۶ رعایت اصل حاکمیت قانون در مناسبات اداری
۷-۱۰ رعایت اصل شهروندمداری در مناسبات اداری
۱۱-۱۳ رعایت اصل احترام و اعتماددر مناسبات اداری
۱۴-۱۵ رعایت اصل شفافیت در مناسبات اداری
۱۶-۱۷ رعایت اصل پاسخگویی در مناسبات اداری
۱۸-۲۰ رعایت اصل تعهد و وفادارای
۲۱-۲۳ رعایت اصل به کارگیری مهارت و تخصص از سوی کارکنان

 

۳- اطلاعات جمعیت شناختی: برای جمع آوری اطلاعات جمعیت شناختی پاسخ دهندگان طراحی شده که شامل اطلاعاتی درباره متغیرهای جنس، سن، تحصیلات و سابقه کار می باشد.

 

برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت fotka.ir مراجعه نمایید.

 

 

جدول ۳-۳ :شیوه نمره گذاری پرسشنامه ها

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

شکل کلی: هرگز به ندرت گاهی معمولا همیشه
امتیاز بندی: ۱ ۲ ۳ ۴ ۵

 

طیف لیکرت که در شکل فوق مشخص شده است یک مقیاس فاصله ای است که به کمک آن پاسخ دهنده نگرش و باور خود را نسبت به پدیده یا موضوعی از طریق انتخاب عبارت مربوط به آن بروز خواهد داد و به این ترتیب محقق قادر خواهد بود نگرش پاسخگو را تعیین کند. (پرسشنامه پژوهش در بخش ضمائم آمده است).

 

۳-۹-روایی[۵۶] تحقیق

 

قبل از بکارگیری ابزارهای اندازه‌گیری، لازم است پژوهشگر از طریق علمی، نسبت به روائی ابزار اندازه‌گیری مورد نظر و پایایی آن که مکمل هم به حساب میآیند اطمینان نسبی پیدا کند.
در روایی تحقیق مقصود این است که آیا ابزار اندازه‌گیری مورد نظر می‌تواند ویژگی و خصوصیتی که ابزار برای آن طراحی شده است را اندازه گیری کند یا خیر؟( دلاور،۸۷)
به عبارت دیگر مفهوم روایی به این سوال پاسخ می‌دهد که ابزار اندازه گیری تا چه حد خصیصه مورد نظر را می‌سنجد. بدون آگاهی از روایی ابزار اندازه‌گیری نمیتوان به دقت داده‌های حاصل از آن اطمینان داشت. نظر کارشناسان و خبرگان می‌تواند کمک خوبی برای بهبود روایی ابزار اندازه‌گیری باشد. موضوع روایی از آن جهت اهمیت دارد که اندازه گیری‌های نامتناسب می‌تواند هر پژوهش علمی را بیارزش سازد (دلاور،۸۷، ۲۲۵).

 

۳-۱۰- پایایی[۵۷]

 

پایایی با این امر سر و کار دارد که ابزار اندازه گیری در شرایط یکسان تا چه اندازه نتایج یکسانی به دست می‌دهد. به عبارت دیگر، (همبستگی میان یک مجموعه از نمرات و مجموعه دیگری از نمرات در یک آزمون معادل که به صورت مستقل بر یک گروه آزمودنی به دست آمده است) چقدر است.
به بیان دیگر اگر ابزار اندازه‌گیری در یک فاصله زمانی کوتاه چندین بار بر یک گروه واحد از اعضا جامعه اعمال شود، نتایج حاصل نزدیک به هم باشد. برای اندازه‌گیری پایایی، از شاخصی به نام ضریب پایایی استفاده شود. دامنه ضریب پایایی از صفر تا ۱مثبت است ( دلاور،۸۷، ۲۲۷).
اعتبار به مفهوم دارا بودن ویژگی تکرارپذیری در ابزار سنجش می باشد. منظور از پایائی، پرسشنامه میزان دقت شاخص ها و معیارهایی است که برای سنجش پدیده موردنظر تهیه شده اند. در تعیین پایائی بدنبال آن هستیم که بدانیم آیا آنچه واقعا منظور نظر تحقیق بوده اندازه گیری شده است یا خیر؟ به منظور کسب پایایی پرسشنامه از نرم افزارSPSS استفاده شده است بدین صورت که برای سنجش اعتبار پرسشنامه و تجزیه و تحلیل پایایی مدل از روش آلفای کرونباخ استفاده شده است. این آلفا بیانگر این مطلب است که سوالات همپوشانی و همسویی داشته اند و نیز اینکه پاسخگویان در جواب به سوالات دقت و حوصله بالایی را مبذول داشته اند یا خیر. در این تحقیق برای همچنین از طریق روایی محتوایی ، روایی پرسشنامه طی چند مرحله ویرایش توسط صاحب نظران تأیید شده است .

دیدگاهتان را بنویسید