رابطه عدالت سازمانی و عملکرد کارکنان بانک صادرات استان گیلان با توجه به  …

رابطه عدالت سازمانی و عملکرد کارکنان بانک صادرات استان گیلان با توجه به …

مقدسا نی که وجودم جزهدیه وجود شا ن نیست :
تنها اسطوره ی عشق ورزی ابدی آفر ینش؛
خدا یی که آفرید و هر چه دارم از اوست.
پیشکش به دو گوهر زیبای هستی وسراینده ی ناب ترین واژه های زندگی:
پدرم؛
همچون کوهی استوار؛ حامی من، درطول تمام زندگی
مادرم؛
سنگ صبوری که الفبای زندگی به من آموخت.
تقدیر و تشکر:
سپاس ا زآموزگا را نی که آموختندمرا، تا بیاموزم؛آنانی که برایم زندگی، بودن و انسان بودن را معنا کردند. سپاس فراوان از فرهیختگان بزرگوار؛آقایان: دکتر مهرداد گودرزوند چگینی و دکتر حمیدرضا رضا یی کلیدبری که مرا علم و ادب آموختند و با تلاش بی وقفه و بی چشم داشتی خالصانه همراهی ام نمودند.
از همه ایشان متشکرم
فاطمه لزومی
زمستان۱۳۹۳
دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت
حوزه معاونت آموزشی
تعهد نامه اصالت رساله یا پایان نامه تحصیلی
اینجانب فاطمه لزومی دانش آموخته مقطع کارشناسی ارشد ناپیوسته تخصصی در رشته مدیریت دولتی (گرایش نیروی انسانی) که درتاریخ ۲۵ /۱۱/ ۹۳ از پایان نامه خود تحت عنوان رابطه عدالت سازمانی و عملکرد کارکنان بانک صادرات استان گیلان با توجه به رضایت شغلی و معیارهای عملکرد جامع با کسب نمره و درجه ۱۶ دفاع نموده ام بدینوسیله متعهد می شوم:
۱). این پایان نامه/ رساله حاصل از تحقیق و پژوهش انجام شده توسط اینجانب بوده و درمواردی که از دستاوردهای علمی وپژوهشی دیگران اعم از پایان نامه، کتاب، مقاله و….) استفاده نموده ام، مطابق ضوابط و رویه موجود، نام منبع مورد استفاده و سایر مشخصات آن را در فهرست مربوطه ذکر و درج نموده ام.
۲). این پایان نامه/ رساله قبلا برای دریافت هیچ مدرک تحصیلی(هم سطح، پایین تر، یا بالاتر) در سایر دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی ارائه نشده است.
۳). چنانچه بعد از فراغت ازتحصیل، قصد استفاده و هرگونه بهره برداری اعم از چاپ کتاب، ثبت اختراع و… از این پایان نامه یا رساله را داشته باشم، ازحوزه معاونت پژوهشی واحد، مجوزهای مربوطه را اخذ نمایم.
۴).چنانچه در هر مقطع زمانی خلاف موارد فوق ثابت شود، عواقب ناشی از آن را می پذیرم و دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت مجاز است با اینجانب مطابق ضوابط و مقررات رفتارنموده و در صورت ابطال مدرک تحصیلی ام هیچ گونه ادعایی نخواهم داشت.
نام ونام خانوادگی: فاطمه لزومی
تاریخ و امضاء
فهرست مطالب
عنوان صفحه
چکیده ۱
فصل اول: کلیات پژوهش ۲
۱-۱ مقدمه ۳
۱-۲ بیان مسئله ۴
۱-۳ اهمیت و ضرورت پژوهش ۷
۱-۴ اهداف پژوهش ۸
۱_۴_۱ هدف اصلی ۸
۱_۴_۲ اهداف فرعی ۸
۱_۵ سوالات پژوهش ۸
۱_۵_۱ سوال اصلی ۸
۱_۵_۲ سوال فرعی ۸
۱-۶ چهارچوب نظری تحقیق ۹
۱-۷ فرضیه های پژوهش ۱۰
۱-۸ متغیرهای پژوهش ۱۱
۱_۸_۱ متغیر مستقل(متغیر پیش بین) ۱۱
۱_۸_۲ متغیر وابسته (متغیر ملاک) ۱۱
۱_۹) تعریف عملیاتی واژه ها، متغیر ها و اصطلاحات پژوهش ۱۲

برای دانلود متن کامل این فایل به سایت torsa.ir مراجعه نمایید.