راهکارهای توسعه توریسم درمانی در مشهد- قسمت ۴

راهکارهای توسعه توریسم درمانی در مشهد- قسمت ۴

۴-۳-۵ ویژگیهای مربوط به سطح شغلی پاسخگویان ۸۲
۴-۴ یافته های بدست آمده از سوالات پرسشنامه ها ۸۳
فصل پنجم
۵-۱ مقدمه ۹۱
۵-۲ خلاصه نتایج تحقیق ۹۱
۵-۲-۱ شاخص اداری- اجرایی ۹۱
۵-۲-۲ شاخص اقتصادی ۹۳
۵-۲-۳ شاخص قانونی- سیاسی ۹۵
۵-۲-۴ شاخص بازاریابی- اطلاع رسانی ۹۵
۵-۳ راهکارها جهت توسعه گردشگری درمانی در مشهد مقدس ۹۸
۵-۴ پیشنهادات ۱۰۳
۵-۴-۱ پیشنهادات اجرایی تحقیق ۱۰۳
۵-۴-۲ پیشنهادات پژوهشی ۱۰۴
فهرست جداول
جدول ۲-۱ : روند تاریخی و رشد گردشگری سلامت…………………………………….…………………….۲۲
جدول ۲-۲ : روند تاریخی و رشد توریسم درمانی………………………….……………………………………۲۳ جدول ۲-۳ : گردشگری درمانی در کشورهای مبدا و مقصد…………………………….…..………………….۲۷
جدول ۲-۴ : مقایسه قیمت برخی خدمات در کشورها……………………….………………………………….۲۸
جدول ۲-۵ : آثار رشد گردشگری پزشکی بر کشورها…………….…….…………………………….…………۳۱
جدول ۳-۱ : هتل ها………………….…………….……….……………………….………………………………۶۳
جدول۳-۲ : هتل آپارتمان ها…………………………….…………………………………..……………………..۶۳
جدول ۳-۳ : مهمانپذیر ها……………….…….………………………………………………..………………….۶۳ جدول ۳-۴ : منازل شخصی……………..………….……………………….……………………………………..۶۳
جدول ۳-۵ : تعداد افراد خارجی وارد شده به مشهد در سال ………………….………………………..۱۳۹۲۶۴
جدول ۳-۶ : وضعیت تورگردانی دفاتر خدمات مسافرتی مشهد در سال………………..….………… ۱۳۹۲۶۴
جدول ۳-۷ : نوع تورهای دفاتر خدمات مسافرتی مشهد در سال…….……………………………….. ۱۳۹۲۶۵
جدول ۳-۸ : آمار مقایسه ای مسافران خارجی شهر مشهد از …………..……..……………..۱۳۸۴ – ۱۳۹۲۶۵
جدول ۳-۹ : آمار مقایسه ای مسافران داخلی شهر مشهد از…………….…….………………۱۳۸۴ – ۱۳۹۲۶۶
جدول ۴-۱ : ویژگی های مربوط به جنسیت پاسخگویان…………..….……………………………………….۷۸
جدول ۴-۲ : ویژگی های مربوط به گروههای سنی پاسخگویان……………….…..………………………….۷۹
جدول ۴-۳ : ویژگی های مربوط به سابقه کار پاسخگویان…………..……….……..…………………………۸۰
جدول ۴-۴ : ویژگی های مربوط به سطح تحصیلات پاسخگویان…………..………….……..……………..۸۱
جدول ۴-۵ : ویژگی های مربوط به سطح شغلی پاسخگویان………………..……….……………..………..۸۲
جدول ۴-۶ : فراوانی نظر کارشناسان به راهکارهای پیشنهاد شده…………….….………….…………………۸۸
جدول ۵-۱ : راهکارهای اداری- اجرایی……………….……………………………..………………………….۹۱
جدول ۵-۲ : راهکارهای اقتصادی…………….…………………………………………………………………..۹۳
جدول ۵-۳ : راهکارهای قانونی- سیاسی…………….…………………………………………………………..۹۵
جدول ۵-۴ : راهکارهای بازاریابی- اطلاع رسانی……………………….…………..………………………….۹۶