رضایت زناشویی و جهت گیرى مذهبى

رضایت زناشویی و جهت گیرى مذهبى

آیت الله جوادى آملى (۱۳۸۱) دین رو اینجور تعریف کردن: «مجموعه عقاید، اخلاق و قوانین و مقرراتىه که براى اداره فرد و جامعه انسانى و پرورش آدم ها از راه وحى و عقل در اختیار اونا قرار داره.»

ویلیام جیمز (۱۹۲۹) دین و مذهب رو اینجور تعریف کرده: «تأثرات و احساسات و رویدادهایى که براى هر انسانى در عالم تنهایى و دور از همه بستگىا براى اون روى مى دهد. به طورى که آدم، از این مجمومه مى یابد که بین اون و اون چیزى که اون رو امرخدایى مى نامند رابطه اى برقراره.»

تایلور[۲] (۱۸۷۱) دین رو به باور به موجودهاى معنوى، تعریف کرده. دورکیم[۳] (۱۹۸۴) در توصیف دین گفته: دین نظام وحدت یافته اى از باورها و اعمال در برابر وسایل مقدسه (توسلی ۱۳۸۰).

از تعاریف مزبور اینجور برمى آید که دین نوعى باور به وجودهاى معنوى یا مقدسه که منشأ یه سرى رفتارها و نگاه هاى خاص در زندگى آدم مى شه. پس آدم دیندار یا متدیّن نمى تونه باوجود یه اینجور اعتقادى عارى از هرگونه رفتار حاکى از باورهاى درونى خود باشه. جهت گیرى کلى به مذهب اسلام، در هر دو زیرگروه زنان و مردان، از یه سو با ویژگى خُلقى فرامن قوى و کنترل خود در رابطه بوده و از سوى دیگه، با ویژگى گروه جویى و دوری از تنهایى داراى رابطه س. در گروه مردان علاوه بر عوامل عمومى مزبور، جهت گیرى کلى به مذهب اسلام به طور اختصاصى با آرمیدگى، شکیبایى، تنش پایین و هم تمایلات سنتى، وفادارى به باورهاى کنونى و گذشته در رابطه مى باشه، اما در گروه زنان، جهت گیرى کلى به مذهب اسلام، به طور اختصاصى با جسارت اجتماعى، هیجان پذیرى و هم همنوایى، توجه و انعطاف پذیرى ربط داره (کیومرثی، ۱۳۸۵).

اما جهت گیرى مذهبى در بُعد عقاید و مراسم، به طور کلى علاوه بر رابطه با فرامن قوى و گروه جویى، که ذکر شد، با ویژگى سنتى به معنى کاهش تمایل نسبت به نوآورى و ترک باورهاى کنونى و گذشته، ربط داره. این در حالىه که در گروه مردان علاوه بر عوامل عمومى ذکرشده، جهت گیرى مذهبى در عقاید و مراسم به طور اختصاصى با آرامش، شکیبایى و تنش پایین ربط داره؛ اما در گروه زنان به طور اختصاصى، جهت گیرى مذهبى در عقاید و مراسم با گرمى در روابط اجتماعى، صمیمى بودن با بقیه در رابطه مى باشه.

جهت گیرى مذهبى در بُعد اخلاق، به طور کلى علاوه بر رابطه با عوامل محورى فرامن قوى و گروه جویى، با عوامل آرمیدگى، تنش پایین و در عین حال، جسارت اجتماعى و هیجان پذیرى در رابطه مى باشه. به نظر مى آید مورد گذشته لازمه عمل به دستورات اخلاقى در جامعه س.

در گروه مردان علاوه بر عوامل عمومى نامبرده، جهت گیرى مذهبى در اخلاق، به طور اختصاصى از سویى، با ویژگى خلقى فرامن قوى، کنترل خود و وفادارى به سنت رابطه داشته و از سوى دیگه، با نیرومندى «من» رابطه داره، که طبق تعریف فروید فرد رو در خدمت اهداف سازشى قرار مى دهد و از این رو، داراى ویژگى سازش یافتگى مى باشه.

در گروه زنان علاوه بر عوامل عمومى ذکرشده، جهت گیرى مذهبى اخلاقى به طور اختصاصى با ویژگى هاى خلقى زیر رابطه داره:

از سویى، با توانایى هوشى بالا و همنوایى، توجه بقیه و از سوى دیگه، با ویژگى اى ربط داره که کتل اون رو «خود احساسى» مى نامد. تفسیر روان شناختى این ویژگى به معنى ارزیابى رفتار و در آخرً هدایت خود براساس معنی فرهنگى رفتار درسته. وجود این رگه در فرد باعث مى شه که شخص رفتارهاى خود رو به طور همیشگی با آرمآن ها مطابقت داده و براى وجهه اجتماعى خود اهمیّت قایل شه و تو یه جمله به طور وسواس آمیزى کمال طلب باشه.

به باور قلی زاده، (۱۳۸۵)یکی از اساسی ترین عواملی که به هنگام انتخاب همسر بر تصمیم افراد در جامعه مخصوصا در جوامع حافظ ارزشای مذهبی اثر می گذارد همگونی اعتقادات مذهبیه. مذهب، جلوه الهی – الهیه که در اندیشه، باور، باور و روش زندگی افراد اثر همه جانبه داره.

بر خلاف دگرگونیای جدید که گاه راه حرکت اون ها به طرف ماده گرایی افراطی جدایی پدیده های اجتماعی از زندگی دینی و قرار گرفتن گونه ای از خرد گرایی و ضعیف کردن حس مذهبی در جوانانه. در جامعه ما اثر باور مذهبی بر رفتار و کردار زندگی زناشویی جوانان شایان توجهه.

زناشویی میان زن و مردی که وابسته به مذاهب جورواجور هستن و یا در صورت تعلق به یه مذهب از درجه ایمان و اعتقادات مذهبی جور واجور بهره مند هستن خیلی استوار و محکم نیس، لوگان عقیده داره که ناباوری دینی یکی از دو طرف ازدواج دشواریای زیادی واسه اون ها جفت و جور می کنه و باعث بگو مگوهای دائمی می وشد. باحال این جاست که این ناهمگونی در اعتقادات مذهبی یا پیشرفت زندگی زناشویی زیاد شده و تبدیل به دلیلی داغون کننده در عشق و علاقه و خوشبختی زن و شوهر می شه.

ازدواج

هانت [۴] سازگاری زناشویی ۶۴ زوج رو موردبررسی قرار داد و نشون داد که مذهب به طور مثبت با سازگاری زناشویی خوشحالی و رضایت زناشویی بالاتر رابطه داره و هم اینکه نتیجه گرفت که مذهب یه عامل مهم در جلوگیری از طلاقه.
طلاق

اثر عجیب مذهبی بر انتخاب همسر مخصوصاً از اون جهت اهمیت پیدا می کنه که باور مذهبی فقط منحصر به تنظیم روابط آدم با خدا نیس بلکه باورهای مذهبی منشاء ریشه ای تلقیات جمعی، شخصیت اساسی و نوع جهان بینی افراده که این عوامل به نوبه خود می تونن بر ساخت موندگاری روابط اجتماعی همه افراد خصوصاً زن و شوهر بسیار موثر باشن . درنتیجه دلیل آوردن اینه که اونایی که باهم دعا می کنن باهم زندگی می کنن چون طبق گزارشای تحقیقاتی در صورت ناهمسوگرایی مذهبی حفظ اعتماد و اطمینان زن و شوهر نسبت به هم غیر محتمل به نظر می رسد

-[۱] religious orientation

[۲]- Taylor

-[۳] Durkheim

[۴] – Hunt