روش ها و تاکتیک های یادگیری سازمانی در موقعیت های متلاطم و رقابتی

روش ها و تاکتیک های یادگیری سازمانی در موقعیت های متلاطم و رقابتی

در داخل سیستمای یادگیری، میان یادگیرنده و عناصر شبکه ای که جزء اون حساب می شه، معنی تمامیت یا کل گرایی مورد نظره که شامل معنی رابطه شناختی و عاطفی در شبکه س.

۲-۲۴-۲- تنوع:

یادگیری در مکانای جور واجور، به روشای جور واجور، در زمانای جور واجور و میان گروه های جور واجور انجام میشه.

۲-۲۴-۳- مناظره منطقی:

یادگیری و عوامل تقویتی اون در جوی همراه با بحث و رد و بدل کردن نظر انجام میشه. این بحث و رد و بدل کردن نظر ، از روی اجبارً واسه رسیدن به یه توافق کلی نیس، بلکه واسه رسیدن به فهم مشترک و سازگاری با شخصیتای جور واجور ، در درون شبکه س.

توافق

۲-۲۴-۴- فضای باز و آزاد:

یادگیری و عوامل کمکی و پشتیبان اون، در دسترس هرکی و هر چیزی که بخشی از ساختمون شبکه باشه، قرار داره.

۲-۲۴-۵- همه جا، همه وقت:

یادگیری و عوامل آسون کننده اون در شرایط متلاطم و رقابتی طوری طراحی می شن که همیشهً متحرک و پویا باشن.

۲-۲۴-۶- جاذبه های حیرت:

یادگیری و عوامل آسون کننده اون به عنوان جاذبه های حیرت خارجی به حساب میان و سازمان رو نسبت به چالشای موجود، در واسه رسیدن به اهداف آگاه می کنن نه جاذبه های ثابت و محدود.

۲-۲۴-۷- بازخورد:

سیستم با این حقیقت که به هم پیوسته و پیچیده باشه و به خودی خود ایجاد شه، منطبق می شه. توجه سیستم به درک و تعریف مسائل و متغیرهایی که سیستم بوجود میاره، معطوف می شه.

۲-۲۴-۸- ویژگی خود ایجادی:

در شرایط متلاطم، یادگیری و پشتیبانی از اون خود به خود در سیستم حفظ می شه. اونا نتیجه اشتراک تلاش و همکاری به وجود اومده توسط عوامل ترکیبی و مشترک در معادلات سیستم رو نشون میدن.

۲-۲۴-۹- مدل سازی داخلی :

سیستم یادگیری، ایجاد و اصلاح نمونه طرحی رو مورد پشتیبانی قرار میده که الگوی رو توصیف می کنه و از راه اون ، اجرای نقش می کنه. یادگیری ثابت نگه داشته نمی شه و بر روش هدف دار یادگیری با مدلایی که به واسطه اون یادگیری انجام میشه تاکید می شه.

۲-۲۴-۱۰- عناصر اصلی :

عناصر اصلی، قابلیتایی رو به وجود می آورد که سیستم رو آماده تغییر و موافق با محیط می کنه. این عناصر باید به طور پیوسته دوباره بوجود اومده واسه درخشش بیانیه های چشم انداز مناسب به کار گیری شن]۳۳[ .

 

۲-۲۵- ویژگیای یادگیری سازمانی :

با در نظر گرفتن دیدگاه های یاد شده در مورد یادگیری سازمانی، میشه مهمترین ویژگیای یادگیری سازمانی رو به توضیح زیر گفت [۳۴]  :

  1. فرآیندی پیچیده۱ (ناراحت از رابطه دوطرفه عوامل زیاد و جور واجور درون و برون فردی، محیطی و درون و برون سازمانی).
  2. برنامه ریزی نشده مانند (متون آموزشی دوره های رسمی، از پیش تعیین نشده).
  3. برنامه ریزی

  4. هوشیارانه و هدف دار (فضای پر جاذبه ای از یادگیری و بهبود برخرد، افراد و گروه های سازمان حاکم می شه و افراد و گروه ها با دقت و کنجکاوی و هم جهت با روش هدف دار سازمان، مترصد یادگیری ان).
  5. تعامل و پویا۱ (همیشه یه نفر به عنوان استاد یا مهارت آموزد در جایگاه انتقال اطلاعات و درس ها قرار نمی گیره. بلکه افراد، گروه ها و سازمان ، همزمان نقش دریافت اطلاعات، تجارب و آموخته های خود و انتقال اون به بقیه رو اجرا می کنن. این پروسه، بازخوردی همیشگی، سریع و موثر در سطح فردی، سازمانی و گروهی بوجود میاره)
  6. دائمی و همیشگی (مانند دوره های آموزشی رسمی به ساعات و مکان مشخص محدود نمی شه).

.۶متحول و رشد یابنده (تعامل، جست و خیز و موندگاری یاد شده و هم بازخورد حاصل از این پروسه ویژگی زایندگی به اون می بخشه و تغییر، رشد و بهیود دائمی یادگیری سازمانی رو به دنبال داره).

.۷متاثر از شالوده دونستن یا منابع فرهنگی مورد استفاده افراد (این شالوده می تونه مفاهیم، ساختار و قوانین اجتماعی و هم نوع تقسیم کار، وسیله ها و فناوریای عادی در میان اعضای یه سازمان یا جامعه زنده باشه).

 

 

 

۲-۲۶- تهدیدهای فناوری اطلاعات در یادگیری سازمانی :

بررسیا نشون میده که استقرار۲ فناوری اطلاعات به تنهایی به خلق سازمانی پویا و یاد گیرنده نمی انجامد. در بررسی دور و بر به کار گیری فناوری اطلاعات به مقیاس۳وسیع، مشخص گردید که هر گاه مسائل اساسی فناوری اطلاعات (همکاری، همکاری و تعاون) در تقابل فرهنگی با ویژگیای ساختاری سازمان (فرهنگ رقابتی و فرد گرایانه، سلسله مراتب خشک و چیزای دیگه ای به جز اینا) باشه، اینجور احتمالی ضعیفه که به کار گیری فناوری، شراکت ارزشای جمعی رو آسون کنه. هر چند فناوری اطلاعات واسه پشتیبانی یادگیری سازمانی بسیار مناسبه، اما مانند شمشیری دو لبه س، تجربه نشون داده که در به کار گیری فناوری اطلاعات باید از افتادن در دامایی مثل افزایش سریع اطلاعات، به هم ریختگی مجاری اطلاعات، بالاترین درجه گیری۱بازتابا و بی توجهی به خصیصه ها دوری کرد [۳۴].

  1. افزایش سریع اطلاعات :

فهرست پخش الکترونیکی رو میشه واسه فرستادن پیام به افراد خیلی زیاد و هم اینکه واسه یه نفر، خیلی راحت استفاده کرد. فرستنده مجبور به مشخص کردن یا حتی داشتن اسما و نشانیای اعضای گروه به خاطر رسوندن پیام به اونا نیس. از این رو پست الکترونیکی و امثال اون ، امکان ایجاد ارتباطات سریع و ناهمزمان گروهی و هم اینکه رابطه فرد با فرد رو جفت و جور می کنه. به جز در موارد استفاده با فکر از اون، فهرست پخش ممکنه به دلیل ایجاد سهولت بیشتر از اندازه در پخش اطلاعات  در سازمان، نتیجه برعکس به بار آورد و واسه بعضی افراد، ارزشا یا سودمندی کمی داشته باشه. نتیجه این وضعیت زیاد نبودن بار اطلاعاتی، سختی پیدا کردن و جواب دادن به اطلاعات مناسب در یادگیری سازمانیه. شاید دردسر بیشتر اون نسبت به پست عادی، این باشه که ارتباطات الکترونیکی ممکنه خیلی راحت اطلاعاتی نادرست رو در اختیار خیلی از افراد بذاره.

  1. به هم ریختگی مجاری اطلاعات :

پیچیدگی محیط و به کار گیری نادرست فناوری اطلاعات، منتهی به ایجاد جامعه ای پر از اطلاعات شده که هم افراد و هم سازمانا به افزایش مازاد بر ظرفیت بار پردازش اطلاعات خود تهدید می کنه. معنی به هم ریختگی مجار  ۱اطلاعات که افراد براساس اون تلاش می کنن مجاریای جور واجور اطلاعات و ارتباطات فعلی رو اداره و بر اون تلاش می کنن مجاریای جور واجور اطلاعات و ارتباطات فعلی رو اداره و بر اون نظارت کنن، به زیادی بار اطلاعاتی که در اون هستش، مربوط می شه.

 

  1. بالاترین درجه گیری بازتابا :

رفتاری گستاخانه و یهویی که به شکلی هیجان زده بروز می کنه در ارتباطات الکترونیکی بیشتر از بقیه شکلای ارتباطات معموله. فاصله اجتماعی که مارکوس توصیف کرده ممکنه، افراد رو از جسارتی بهره مند سازه که پیامای فرستاده شده به صورت الکترونیکی عکس العمل هیجان آمیز توی نشون بدن. انگار اینجور حالتی به دلیل نبود اشاره های غیر کلامی (مثلا، زبون اشاره) در پیغاما که موجب می شه بشه اونا رو خوب تفسیر کرد، تهدید شه. علاوه بر این سرعتی که انتقال در اون اتفاق میفته، دلیل می شه که پاسخا بدون تفکر کافی مبادله شه.

  1. بی توجهی به ویژگیا :

بیشتر سازمانا امکان کارآموزی کافی رو واسه مکانیسمای سیستم کامپیوتری خود جفت و جور نمی کنن. فناوری اطلاعات هم از این توضیح مستثنی نیس. برنام روبنشتاین۱دریافتند که یکی از عوامل نبود کارایی و نبود تاثیر پست الکترونیکی، ناآشنایی کاربران با ویژگیای این سیستمه.

ملکی و آلان۲نیز در بررسیای خود از کاربران وب گسترده جهانی به این نتیجه رسیدن که نداشتن تخصص کافی در کاربرد نرم افزار، مانع به کار گیری علم در مورد عملیه و علاوه بر این، افراد نیازمند رسیدن به سطح معینی از تخصص در به کار گیری سیستم پشتیبان اراده کردن هستن، قبل از اون که بتونن علم خود رو در مورد عملی واسه حل مسئله موجود مورد استفاده قرار بدن.

اراده کردن

۱ Competitive

۲ Completeness

۳ Diversity

۱ Retional debate

۲ Wonderful Attractions

۱ Comolex process

۱ interaction and dynamic

۲ Establlishment

۳ Scale

۱ Escalation

 

۱ Rubenshtein

۲ Maki & Alam