شاخص‌های اثربخشی آموزش

شاخص‌های اثربخشی آموزش

 • موفقیت شغلی فراگیر؛
 • توانایی فراگیر در قبول مسئولیت‌های جدید؛
 • موفقیت فراگیر در انتقال مطالب آموخته شده به محیط کار (همکاران)؛
 • کاهش غیبت و جابجایی؛
 • کاهش حوادث ناشی از کار؛
 • افزایش تعداد پیشنهادها؛
 • کاهش تخلف‌های کاری؛
 • افزایش کیفیت خدمات؛
 • افزایش رضایت شغلی کارکنان؛
 • امکان جایگزین کردن متخصصین در شرایط اضطراری؛
 • ایجاد ثبات بیشتر در سازمان؛ کاهش میزان تفاوت‎ها و افزایش قدرت خودکاری]]>