شخصیت حضرت علی ع در دو منظومه علی نامه و خاوران نامه- قسمت ۱۰

شخصیت حضرت علی ع در دو منظومه علی نامه و خاوران نامه- قسمت ۱۰

چو عیسی بُد او زاهد وپارسا
ز نفس محمد یکی گوهر است
ز روی یقین نفس پیغامبر است
بود دشمن مصطفای امین
(دیوان،۱۳۸۸:۱۴۶ پ،۱۴۷ر )

 

البته این سخنان ناظر است برحدیث مشهوری که اهل سنّت آن را در مناقب امام علی بن ابیطالب به صورت های گوناگون نقل کرده اند که، (مَن أرادَأن یَنظُرإلی آدَمَ فی عِلمهِ و إلی نُوحٍ فی فَهمهِ وإلی إبراهیمَ فی حِلمهِ و إلی موسی فی شِدتهِ وإلی عیسی فی زُهدِهِ و إلی محمد (ص ) فی بهائِهِ وإلی جبرئیلَ فی أمانَتِهِ وإلی الشَمسِ المضیئیهِ و القمرِ المضیئی و الکواکَبِ الدُّری فَلیَنظُر إلی هذا الرَجِل. یعنی علی بن ابی طالب. ) ( مجلسی، ۱۳۶۲: ج ۵۵،۳۵ ـ ۳۷ ) پیامبر خدا (ص) فرمود: هرکه می خواهد به آدم و علم او و نوح و تقوای او و ابراهیم و دور اندیشی و بردباری او و موسی و هیبت او و عیسی و عبادت او بنگرد، به علی بن ابیطالب بنگرد.
۴-۱-۲ – ب) عشق به حضرت علی (ع) و مدح آن در منظومه خاوران نامه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ای ز رفعت پای قدرت برتر از چرخ برین
اختر برج فتوت گوهر درج کرم
شهربند شهر ایمان باب شهرستان علم
ای به همّت دست فیاضت چو دولت تاج بخش
بندۀدر گاه با اجلال تست ابن حسام
واپسین روز اربه کارآیی مرا کار آن بود
ذات پاکت مقصد تنزیل رب العالمین
کان مردی ومروت نفس خیرالمرسلین
داور دوران امام حق امیرالمؤمنین
وای به عزت در ره دین پای تمکینت مکین
گرزاخلاصش بپرسی بندۀ مخلص ترین
کار کار تست ومارا روز روز واپسین
( دیوان،۱۳۸۲: ۱۱۶ـ ۱۱۸ )

 

دربیانی دیگر ابن حسام می سراید:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

گر نعمت اهل بیت کفراست کافرم
نسبت به کفر می کندم خصم خاکسار
آری حسود طعنه اگر میزند چه سود
هم آسمان گواه برین قول هم زمین
حاشاچه کفر؟ کفر کدام و کدام دین؟!
بی نشتر مگس نبود نوش انگبین
( دیوان، ۱۳۸۲:۵۶ )

 

این ابیات اندیشه تابناک و اعتقاد راسخ،سخن فردوسی بزرگ را فرا یاد می آورد؛ آن جا که به دلیل اظهار توّلی به مقام شامخ اهل بیت مورد آزار و اذیّت غدّاره بنده ی همچون سلطان محمود غزنوی واقع می شود:

 

 

 

 

 

 

 

دیدگاهتان را بنویسید