نوامبر 24, 2020

عنوان: بررسی عوامل موثر بر جذب تورسیم و گردشگر به شهرستان سرعین تقدیم به : حامیان …

1 min read

Businessman pressing play button to start

شکل (۲-۲): تکهای خطی کردن تابع هزینه واحدهای تولید
رزرو گردان توان قابل تامین توسط ژنراتورهای سنکرون شده است که در عرض ۱۰ دقیقه قابل استفاده باشد. رزرو غیرگردان درواقع ظرفیت تولید سنکرون نشدهای است که در عرض ۱۰ دقیقه قابل استفاده باشد. هر واحدی که بعد از اجرای برنامه بکارگیری واحدها به عنوان تأمین کننده رزرو معرفی شود برای رزرو تعیین شده قیمت تأمین ظرفیت[۳۲] (قیمت آمادگی) دریافت مینماید. اگر در زمان بهرهبرداری به هر دلیلی از این رزرو استفاده شود به ازای این استفاده برمبنای قیمت لحظهای آن باس، دریافتی خواهد داشت [۳۰].
میزان هزینه مربوط به خاموش کردن واحدها مقدار ثابتی درنظر گرفته شده است این مقدار در تابع هدف (۲-۱) در متغیر دودویی[۳۳] مربوط به خاموش شدن واحد مورد نظر ضرب شده است. در ادامه برای مدل کردن هزینه روشن کردن واحدها نیز هزینه ثابتی در نظر گرفته شده است [۱۵].
مقدار رزرو بالارونده و پائین رونده در سمت تولید بر مبنای قیمت ارائه شده توسط تولیدکنندگان محاسبه میشود. همچنین میزان رزرو بالارونده و پائین رونده در سمت مصرف بر مبنای قیمت ارائه شده توسط مصرف کنندگان محاسبه می‏شوند و نیز هزینه قطع بار غیرداوطلبانه بر اساس نوع، در تابع هدف دیده میشوند [۳۴].
۲-۳-۳ قیود موجود در مسئله اصلی
در این قسمت به قیود مختلفی که در مسئله اصلی استفاده شده اشاره میشود. قید مربوط به تامین توان (تعادل توان) سیستم در حالت پایه (قبل از وقوع حوادث احتمالی) و بعد از رخداد حوادث احتمالی به ترتیب در روابط (۲-۴) و (۲-۵) آمدهاند. بایستی توان تولیدی نیروگاهها و توان مصرفی بارها با یکدیگر برابر باشند. در این مسئله برای کاهش زمان حل مسئله از پخش بار DC استفاده شده است، در نتیجه از تلفات خطوط انتقال در رابطه توان صرف نظر میگردد [۴۴].

یک مطلب دیگر:   منابع مقالات علمی :مقایسه توانایی خودنظم بخشی، ویژگی های شخصیتی وکارکرد خانواده دانش آموزان دختر تیزهوش و ...

دانلود کامل پایان نامه در سایت pifo.ir موجود است.

(۲-۴)
(۲-۵)

نمایه شماره رخداد احتمالی،  بیانگر توان مصرفی در هر باس و  بردار نشانگر خروج واحدها میباشد. هر واحد تولیدی در صورت روشن بودن، دارای یک مینیمم و ماکزیمم توان تولیدی خواهد بود، ماکزیمم و مینیمم توان قابل تولید توسط واحدها با در نظر گرفتن میزان رزرو تأمین شده توسط آنها بصورت (۲-۶) مدل میشود.

(۲-۶)

بیشترین توان تولیدی هر واحد میباشد. هر واحد توانایی محدودی بر اساس نوع و اندازه خود در افزایش و کاهش توان در یک ساعت دارد، محدودیت تغییر در توان تولیدی در طول ساعات گوناگون در (۲-۷) نشان داده شده است.