پژوهش – 
عنوان: بررسی عوامل موثر بر جذب تورسیم و گردشگر به شهرستان سرعین تقدیم  …
Close up at the top of a colorful umbrella

پژوهش – عنوان: بررسی عوامل موثر بر جذب تورسیم و گردشگر به شهرستان سرعین تقدیم …

همانطور که جدول (۲-۷) نشان می‏دهد، زمان اجرای برنامه با فرمولاسیون پیشنهادی کمتر از نصف زمان مورد نیاز برای اجرای روش متداول است. تعداد تکه های تابع هزینه خطی شده هر واحد برای همه مطالعات موردی این تحقیق ۳۵ تکه فرض شده است. بعد از بررسی نتایج روش پیشنهادی از نقطه نظر بهینه بودن پاسخ، اکنون زمان آن می‏رسد که همانند مرجع [۴۱] امکان پذیر بودن پاسخ مورد بررسی قرار گیرد. جدول (۲-۸) مقدار رزورو بالارونده در سمت مصرف را برای هر دو روش نشان می‏دهد. رزرو پایینرونده در سمت مصرف و همچنین مقدار قطع بار بدست نیامده است. با انجام این بررسی برای تمامی باسها معلوم می‏شود که قیود تامین توان در حالت پایه و در صورت وقوع هریک از حوادث ارضاء خواهند شد. برای بررسی قیود مربوط به بیشینه توان قابل انتقال از هریک از خطوط از رابطه (۲-۱۹) استفاده می‏شود. در جدول (۲-۹) خطوطی که توان عبوری از آنها به میزان حدی (ماکزیمم توان عبوری از خط) رسیده، آورده شده است. در جدول (۲-۱۰) نتیجه زیر برنامه تعیین نوع باس نشان داده شده است. لازم به ذکر است که نتیجه نشان داده شده در جدول (۲-۹) و جدول (۲-۱۰) همانند نتیجه بدست آمده در روش مرجع [۴۱] میباشد.
جدول (۲-۸): مقایسه رزرو بالا رونده سمت مصرف برای روش پیشنهادی و روش مرجع [۴۱] در شبکه ۲۴ باس برای یک ساعت

برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت zusa.ir مراجعه نمایید.

شماره باس (pu)
پیشنهادی
(pu)
[۴۱]
شماره باس (pu)
پیشنهادی
(pu)
[۴۱]
۱ ۰ ۰ ۱۳ ۰ ۰
۲ ۰ ۰ ۱۴ ۱٫۹۴ ۱٫۳۸۲۵۰۶
۳