مقاله علمی با منبع : 
عنوان: بررسی عوامل موثر بر جذب تورسیم و گردشگر به شهرستان سرعین  …

مقاله علمی با منبع : عنوان: بررسی عوامل موثر بر جذب تورسیم و گردشگر به شهرستان سرعین …

(۲-۱۲)

ماتریس ضرایب انتقال تولید،  ماتریس تلاقی باس و واحد،  بردار توان تولیدی،  بردار بار مصرفی،  بردار حد بالای توان عبوری از خطوط و  تعداد خطوط است. بطوری که:
اگر واحد i در باس j باشد ۱
در غیر این صورت ۰

(۲-۱۳)

ماتریسی ضرایب انتقال تولید (  ) از رابطه (۲-۱۴) بدست میآید. اگر s و r به ترتیب باسهای فرستنده و دریافت کننده توان در خط l باشند [۴۸].  معکوس ماتریس پخش بار DC و  راکتانس خط l است.

(۲-۱۴)

۲-۳-۵ قیود شبکه در حالت عملکرد بعد از وقوع حوادث محتمل
در این بخش قیود شامل قید تأمین توان و قیود مربوط به حد توان عبوری از خطوط و ترانسفورماتورها بعد از وقوع هر یک از حوادث محتمل میباشند. دسته اول (قیود تأمین توان بعد از وقوع هر یک از حوادث) در مسئله اصلی در نظر گرفته میشوند. این قیود در (۲-۵) مدل شدهاند. قیود دسته دوم همانند عملکرد عادی مدل میشوند با این تفاوت که انواع رزروها نیز برای تأمین این قیود لحاظ میگردند (۲-۱۵).
رابطه (۲-۱۵) نشان میدهد که لازم است به ازای هر یک از حوادث محتملی، برای هر یک از انواع رزرو پیشنهاد شده در هر باس یک متغیر در نظر گرفته شود. در رابطه (۲-۱۵)  و  تعاریفی مشابه  و  در روابط (۲-۱۳) و (۲-۱۴) دارند با این تفاوت که مقادیر آنها با در نظر گرفتن حادثه محتمل kام بدست آمده است. عملگر  عناصر متناظر دو ماتریس را در یکدیگر ضرب می‏کند.
رابطه (۲-۱۶) نشان میدهد که مقدار رزروی که به عنوان رزرو فروخته شده در بازار در هر باس معرفی میشود از میزان رزروهای مورد نیاز از این نوع رزرو در باس مورد نظر، در هر یک از حوادث محتمل بزرگتر باشد.  بردار رزرو سمت تولید و  بردار رزرو سمت بار است.

منبع فایل کامل این پایان نامه این سایت pipaf.ir است

(۲-۱۵)