نوامبر 25, 2020

سامانه پژوهشی – عنوان: بررسی عوامل موثر بر جذب تورسیم و گردشگر به شهرستان سرعین تقدیم …

1 min read

(۲-۱۶)

۲-۴ فرمولاسیون مورد استفاده برای حل مسئله بکارگیری واحدها
در بخش قبل یک فرمولاسیون متداول برای حل مسئله بکارگیری واحدها شرح داده شد. همانگونه که در مقدمه این فصل اشاره شد استفاده از این فرمولاسیون متداول برای سیستمهای قدرت گسترده عموماً منجر به طولانی شدن زمان حل مسئله میشود. در این بخش با لحاظ کردن برخی تغییرات در این فرمولاسیون، سعی خواهد شد سرعت حل مسئله افزایش یابد.
همانند مرحله قبل مسئله بکارگیری واحدها در یک چارچوب تکراری حل میشود و در روش مورد استفاده هم مسئله اصلی یک مسئله مشارکت واحدهای با در نظر گرفتن قیود عملکرد شبکه در حالت عادی است و بعد از وقوع حوادث در یک زیرمسئله، فلوی عبوری از خطوط مورد بررسی قرار میگیرند. در این زیرمسئله در هر تکرار اگر یک قید نامساوی فعال شود (تخطی از حد بیشینه) این قید به مسئله اصلی اضافه میشود. برای افزایش سرعت، قیود اضافه شده در هر تکرار در تکرار بعدی نیز باقی میمانند. تابع هدف مشابه رابطه (۲-۱) می‏باشد. قیود و روابط بیان شده در (۲-۲) تا (۲-۱۴) در فرمولاسیون پیشنهادی درست همانند فرمولاسیون معرفی شده مدل می‏شوند، بغیر از قید تامین توان که از رابطه (۲-۵) استفاده میشود. در ادامه به بررسی تفاوتهای موجود پرداخته شده است.
۲-۴-۱ تفاوتهای بین روش مورد استفاده و فرمولاسیون مرسوم
در قدم اول برای کاهش مدت زمان اجرای برنامه لازم است به نحوی از تعداد بالای متغیرها و قیود در نظر گرفته شده برای تامین رزرو کاسته شود. در عین حال بهرهبردار سیستم به تامین شدن سطح قابل قبولی از امنیت در سیستم علاقمند میباشد. در روش مرسوم (در بخش قبل) مشاهده شد به ازای هر نوع رزرو پیشنهاد شده از هر نوعی که باشد در هر یک از حوادث محتمل یک متغیر وجود دارد. همینطور برای مقدار نهایی این رزرو یک متغیر مطرح میشود. در این صورت اگر تمام مصرفکنندگان و تولیدکنندگان در بازار رزرو شرکت نمایند، تعداد کل متغیرهای مطرح شده در این مورد  خواهد بود. از طرفی همانطور که دسته رابطه (۲-۱۶) نشان میدهد تعداد  قید نامساوی لازم است در نظر گرفته شوند.
برای رهایی از این تعداد قید و متغیر، معادلات مربوط به وضعیت سیستم بعد از وقوع حوادث بگونهای مدل می‏شود که تنها در نظر گرفتن یک متغیر برای هر نوع رزرو پیشنهادی کافی باشد. رابطه (۲-۱۷) بیان می‏کند که در صورت رخداد یکی از حوادث احتمالی، با استفاده از رزروهای بالا رونده در هر باس باید حداقل توان مصرفی باس و توان خروجی از باس توسط خطوط را تامین نماید [۴۱].

یک مطلب دیگر:   عنوان: بررسی عوامل موثر بر جذب تورسیم و گردشگر به شهرستان سرعین تقدیم به : حامیان ...

دانلود کامل پایان نامه در سایت pifo.ir موجود است.

(۲-۱۷)
(۲-۱۸)

و  بترتیب بیانگر ماتریس پخش بار DC و زوایای ولتاژ باسها در حالت بعد از حوادث است. رابطه (۲-۱۸) بیان می‏کند با استفاده از رزروهای پایینرونده در هر باس در صورت رخداد یکی از حوادث باید حداکثر توان مصرفی باس و توان خروجی از باس توسط خطوط را تامین نماید. بدیهی است که در همه باسها و در همه حوادث محتمل نیاز به استفاده از رزرو بالارونده یا پایینرونده نیست. از طرف دیگر در برخی باسها اصلاً پیشنهادی برای نوعی از رزرو وجود ندارد، بنابراین برخی از این قیود به تساوی تبدیل خواهند شد.
برای افزایش سرعت اجرای برنامه با استفاده از اطلاعات گذشته سیستم میتوان مشخص کرد که در برخی باس‏ها به ندرت از یک نوع رزرو بکار گرفته می‏شود، که برای این باسها می‏توان قید نامساوی متناظر با آن نوع رزرو را بدون در نظر گرفتن رزرو به قید مساوی تبدیل کرد. برای مثال اگر به نتایج مطالعات موردی مراجعه شود دیده خواهد شد در ساعات مختلف برخی از رزروهای پیشنهاد شده پذیرفته نخواهند شد. اما ممکن است پیشداوری در زمینه انتخاب محل رزرو برای مسئله مشارکت واحدها به جواب غیر بهینه منجر گردد و یا مسئله را غیر ممکن سازد. در انتهای این بخش با معرفی مفهوم نوع باس می‏توان به دید مناسبی برای حذف برخی از این قیود رسید.
در صورت استفاده از معادلات پیشنهادی، توان عبوری از خطوط در صورت رخداد حوادث را می‏توان به صورت (۲-۱۹) مدل کرد. در رابطه (۲-۱۹)، s و r به ترتیب بیانگر باس فرستنده و دریافت کننده توان در خط l می‏باشند.

یک مطلب دیگر:   منابع مقالات علمی :مقایسه توانایی خودنظم بخشی، ویژگی های شخصیتی وکارکرد خانواده دانش آموزان دختر تیزهوش و ...

(۲-۱۹)

بردار حد بالای توان عبوری از خطوط بعد از وقوع حوادث است. اگر شبکه به این صورت مدل شود دیگر نیاز به لحاظ کردن قید تأمین توان بعد از وقوع هر یک از حوادث محتمل وجود ندارد. بعلاوه نیاز به در نظر گرفتن یک متغیر برای هر یک از انواع رزرو پیشنهاد شده در باسهای شبکه به ازای هر یک از حوادث وجود ندارد. این مطلب سرعت اجرای برنامه را بالا خواهد برد. در بخش بعد از زیربرنامهای استفاده خواهد شد که به کمک آن می‏توان برخی از قیود نامساوی روابط (۲-۱۷) و (۲-۱۸) را حذف کرد [۴۱].

Copyright © All rights reserved. | Newsphere by AF themes.