عنوان: بررسی عوامل موثر بر جذب تورسیم و گردشگر به شهرستان سرعین تقدیم  …

عنوان: بررسی عوامل موثر بر جذب تورسیم و گردشگر به شهرستان سرعین تقدیم …

مسئله مشارکت واحدها با قید امنیتی یک مسئله غیرخطی و غیرمحدب است که متغیرهای آن بصورت صفر و یک میباشند. تعداد این متغیرها وابسته به اندازه مسئله است که هر چه ابعاد مسئله بزرگتر شود تعداد متغیرهای آن نیز افزایش مییابد [۸].
تعیین میزان رزروها میتواند بصورت قطعی[۱]، احتمالاتی[۲] و یا ترکیب این دو[۳] صورت پذیرد. در روش قطعی تابع هدف تنها شامل هزینه‏های موجود سیستم بدون درنظر گرفتن هزینه سیستم بعد از وقوع حادثه‏های محتملِ گوناگون است ولی در حالت احتمالاتی هزینه آینده سیستم (بعد از وقوع حادثه‏های محتمل[۴] مختلف) باتوجه به احتمال وقوع این وقایع در تابع هدف برنامه بکارگیری واحدها لحاظ میشود.
بدلیل نگرانی از کاهش منابع سوختهای فسیلی و همچنین گرانی روزافزون این منابع، متخصصین صنعت برق به فکر استفاده از منابع تجدیدپذیر و رایگان موجود در طبیعت افتادند. از طرف دیگر بحرانهای محیط زیستی فکر استفاده از انرژیهای نو را گسترش داده است. از میان منابع پاک جایگزین سوختهای فسیلی، انرژی باد دارای بیشترین پتانسیل برای تولید الکتریسیته میباشد. لذا کشورهای صنعتی به فکر گسترش تولید الکتریسیته از طریق ایجاد مزرعه بادی افتادهاند. یکی از مشکلات بهرهبرداری در هنگام استفاده از انرژی باد که موجب نگرانی میشود، عدم قطعیت تولید ژنراتورهای بادی میباشد. این امر از ماهیت احتمالی وزش باد ناشی میشود. میزان تولید یک ژنراتور بادی کاملاً به شرایط باد در همان زمان وابسته است. اگر چه با اعمال برنامههای پیشبینی تولید نیروگاههای بادی میتوان میزان تولید ژنراتورهای بادی را برای روز بعد تقریب زد. اما این پیشبینیها با استفاده از بهترین روشها هم، بسته به افق زمانی مورد مطالعه میتواند تا ۵۰ درصد با خطا همراه باشد. همانطور که بیان شد گسترش بهرهگیری از انرژی باد برای تولید الکتریسیته در شبکه قدرت، عدم قطعیت تولید سیستم را بالا برده و در نتیجه ریسک سیستم افزایش یافته و قابلیت اطمینان آن کاهش مییابد [۹].
یکی از مسائل حائز اهمیت در بهرهبرداری اقتصادی و طراحی بهینه سیستمهای قدرت، پیشبینی بار سیستم است. در این میان پیشبینی کوتاهمدت از اهمیت ویژهای برخوردار است. یکی از کاربردهای پیشبینی کوتاه مدت بار در برنامه مشارکت واحدها می باشد. از آنجایی که دقت در پیشبینی بار روی هزینه تاثیر مستقیم دارد و با توجه به امکان وجود خطا در پیشبینی بار، برنامهریز سیستم باید الگوی تولید را به نحوی تعیین نماید که علاوه بر تامین بار مصرفی، رزروها نیز تامین گردد. به این ترتیب خطای پیشبینی بار و همچنین خروج واحد تولید یا خط جبران شود [۹]-[۱۳]. [۹]،[۱۰]،[۱۱]،[۱۲]و[۱۳]
در ادامه رئوس مطالب و ساختار فصول این پایاننامه معرفی میشود.
در فصل دوم، مسائل مربوط به انجام بهینهسازی برای حل مسئله بکارگیری واحدها با رعایت قیود امنیتی[۵] و پخشِ بار اقتصادی با رعایت قیود امنیتی[۶] در سیستم‏های قدرت گسترده اعم از مشکلات و فرمولاسیون مربوطه مورد بررسی قرار میگیرند. مشکل اصلی در سیستم‏های قدرت بزرگ زیاد بودن تعداد متغیرهای بهینهسازی و قیود مسئله است. تعداد این متغیرها و قیود با افزایش اندازه شبکه شدیداً افزایش مییابد. افزایش تعداد حادثه‏های محتمل که باید درنظر گرفته شوند نیز منجر به افزایش تعداد متغیرها و قیود مسئله میشود. هرچه شبکه به نقاط مرزی خود نزدیکتر باشد تعداد حوادث محتملی که به عنوان خروجی برنامه انتخاب حوادث محتمل[۷] ، منجر به فعال شدن قیود جدید می‏شوند افزایش مییابد. مطالب این فصل برای بکارگیری در سیستم‏های قدرت گسترده که در نزدیکی نقاط مرزی پایداری خود بهرهبرداری میشوند مناسب است. ایده اصلی در روش مورد استفاده برای مشارکت واحدها با در نظر گرفتن قیود امنیتی حذف متغیرها و قیود غیرضروری میباشد. در گام بعد در لحاظ کردن قیود، از فرمولاسیونی استفاده میشود که با درنظر گرفتن تعداد کمتری از آنها بتوان جواب بهینه را یافت. الگوریتم استفاده شده بصورت همزمان هر دو اقدام پیشگیرانه[۸] و اصلاحی[۹] را در یک بازار پیوسته انرژی و رزرو[۱۰] درنظر میگیرد. در بهینهسازی مورد استفاده رزروهای بالارونده و پائینرونده[۱۱] و در دو سمت تولید و مصرف درنظر گرفته شدهاند. روش بهینهسازی ترکیبی با اعداد صحیح و حقیقی در حالت خطی شده[۱۲] به عنوان ماشین بهینهسازی برای حل مسئله بهینهسازی بکار گرفته شده است. همچنین از روش تفکیک بندرز[۱۳] برای افزایش سرعت حل بهینهسازی استفاده شده است. در این فصل ساختاری جدید که در آن با استفاده از فرمولاسیونی که با تعداد کمتری از قیود بتوان جواب بهینه را بدست آورد، معرفی میشود. در این فصل مشارکت واحدها با در نظر گرفتن قیود امنیتی (خروج واحد و خروج خط) در کوتاه مدت بدست میآید. در این فصل قیود فلوی عبوری از خطوط در حالت عادی و همچنین در حالتی که حوادث محتمل به وقوع میپیوندد در نظر گرفته شده است.
در فصل سوم، به مدل کردن مزرعه بادی با در نظر گرفتن عدم قطعیت در تولید این واحدها به کمک روش ارائه شده در فصل دوم جهت کاهش تعداد قیود مسئله پرداخته میشود؛ در این فصل به معرفی فرمولاسیونی جدید جهت در نظر گرفتن هزینه وقوع هر سناریو در مسئله بهینهسازی دو مرحلهای ارائه شده است. واحدهای بادی که با گذشت زمان و پیشرفت فنآوری سیر نزولی هزینه احداث آنها ادامه دارد، روز به روز در مقایسه با واحدهای متداول تولید الکتریسیته اقتصادیتر شده و در نتیجه قیمت پیشنهادی آنها کمتر از واحدهای تولید متداول میگردد. با این وجود عدم قطعیت این واحدها باعث نگرانی میشود. البته بر روی روشهای پیشبینی تولید این واحدها کار میشود تا این عدم قطعیت کاهش یابد. تنها نقطه ضعف این روش تولید برق، عدم قطعیت تولید این واحدهاست. در این فصل مشارکت واحدها با در نظر گرفتن قیود امنیتی (خروج واحد و خروج خط) و عدم قطعیت تولید مزرعه بادی در کوتاه مدت بدست میآید. در این فصل عدم قطعیت در تولید نیروگاههای بادی به صورت سناریو مدل شده و بنابراین با توجه به محتمل بودن تغییر در تولید این نیروگاه، هزینه این سناریوها به تابع هدف اضافه میشود.
در فصل چهارم، با مدل کردن عدم قطعیت بار پیشبینی شده در سیستم قدرت، به معرفی ساختاری جدید جهت اضافه کردن این عدم قطعیت به ساختار تکمیل شده در فصل سوم پرداخته میشود. در این فصل مشارکت واحدها با در نظر گرفتن قیود امنیتی (خروج واحد و خروج خط) و همچنین لحاظ کردن عدم قطعیت تولید مزرعه بادی و عدم قطعیت بار پیش بینی شده در کوتاه مدت بدست میآید. عدم قطعیت بار نیز به صورت سناریویی مدل شده با این تفاوت که در این بهینه سازی به جای استفاده از روش ترکیب با اعداد صحیح و حقیقی از روش برنامهریزی خطی استفاده میشود و متغیرهای عدد صحیح (وضعیت روشن و خاموش بودن واحدها) که از مرحله قبل بدست آمده ثابت در نظر گرفته میشود.
لازم به ذکر است در هر فصل، بخش مروری بر منابع که شامل تحقیقات انجام شده متناسب با آن فصل میباشد، آورده میشود. همچنین ساختارهای معرفی شده در هر فصل برای شبکه تست قابلیت اطمینان IEEE-RTS شبیهسازی میشود و نتایج بهینهسازی در قالب جداولی ارائه و نتایج مورد تحلیل قرار میگیرد.
در فصل پنجم، نتایج حاصل از انجام پایان نامه معرفی شده و همچنین، پیشنهاداتی برای تکمیل و توسعه این تحقیق ارائه شده است.
در این پایان نامه با استفاده از نرمافزار GAMS 23.6 کلیه شبیهسازیها انجام شده است و کامپیوتری که مورد استفاده قرار گرفته یک دستگاه لپتاپ مدل Dell Vostro1520 با ۴ گیگابایت RAM و پردازشگر[۱۴] Core2duo است.
فصل۲
برنامه مشارکت واحدها و بازار همزمان انرژی و رزرو با در نظر گرفتن محدودیت‏های امنیتی
۲-۱ مقدمه
الگوی بار برای بسیاری از شرکتهای برق در ساختار پیشین این صنعت نوسان بزرگی را بین ساعتهای اوج مصرف و ساعتهای دیگر نشان میداد. اگر برای برآوردن نیاز برق در اوج مصرف در سرتاسر شبانه روز، واحدهای تولیدی کافی در مدار نگه داشته میشدند، ممکن بود که در ساعات غیر از اوج مصرف، برخی از واحدها نزدیک حدِ پایین تولید خود کار کنند. مسئلهای که بهرهبردار سیستم با آن روبه رو میشد این بود که کدام واحدها را برای چه مدت زمانی باید از مدار خارج کند. در بیشتر سیستمهای قدرت به هم پیوسته، بخش عمدهی برق مصرفی به وسیله نیروگاههای حرارتی تولید میشد. برای برآوردن نیاز مصرف، که ساعت به ساعت در حال تغییر است، چند استراتژی بهرهبرداری در دسترس بودند.
معمولاً ترجیح داده میشد که از یک استراتژی بهرهبرداری بهینه (یا تقریباً بهینه) بر اساس معیارهای اقتصادی استفاده شود. به بیان دیگر، یک معیار مهم در بهرهبرداری از سیستمهای قدرت این بود که با بهرهگیری ترکیبی بهینه از واحدهای گوناگون، تقاضای برق با کمترین هزینه مصرف سوخت ممکن برآورده شود. به علاوه برنامهریزی مشارکت واحدهای نیروگاهی به عنوان یکی از ابزارهای در دسترس بود برای اینکه برای مشتریان، برق با کیفیت بالا و به شیوهای ایمن و اقتصادی فراهم شود؛ پس دریافته میشود که مشارکت واحدهای بهینه سیستمهای حرارتی سبب صرفهجویی بزرگی برای شرکتهای برق میشد. در حقیقت مشارکت واحدها در ساختار گذشته صنعت برق مسئله تعیین برنامهی کار واحدهای تولید برق یک سیستم قدرت با توجه به محدودیتهای تجهیزات و محدودیتهای بهرهبرداری بود.
با تجدید ساختار صنعت برق و ایجاد رقابت در آن تعریف و کاربرد مسئلهی مشارکت واحدها هم دچار دگرگونی شد. در ساختار جدید، مسئلهی مشارکت واحدها برای شرکتهای تولیدی و اپراتور مستقل سیستم دارای دو تعریف متفاوت است.
تامین امنیت شبکه معمولاً از طریق ایجاد ظرفیت های رزرو چرخشی که به راحتی قابل دسترسی از طریق بارهای محلی باشند حاصل میگردد. مینیمم کردن هزینه از طریق مشارکت واحدهای کم هزینه ضمن رعایت محدودیتهای مربوطه و همچنین مشارکت اقتصادی آنها امکان پذیر است. در این نوع از مشارکت واحدها سه ویژگی تامین بار، حداکثرسازی امنیت و حداقل سازی هزینه از اهمیت ویژهای برخوردار است [۲].
در ساختار جدید صنعت برق، بهرهبردار سیستم معمولاً نهادی مستقل است که دیگر مالکیت نیروگاهها را ندارد و از هزینههای نیروگاهها آگاه نیست. در این ساختار، اپراتور مستقل سیستم با داشتن بار پیشبینی شده سیستم و پیشنهادها و محدودیتهای فنی ارائه شده از سوی شرکتهای تولیدی (GenCo)، برنامهی تولید نیروگاهها را به گونهای تعیین میکند که مبلغ پرداختی به شرکتهای تولیدی کمینه شده یا در حالت کلیتر که پیشنهاد دهی خریداران هم وجود دارد رفاه اجتماعی بیشینه شود. از آنجا که در الگوریتم مشارکت واحدها که این برنامه را مشخص میکند، محدودیتهای امنیت سیستم هم در نظر گرفته میشود، به این مشارکت واحدها، مشارکت واحدها با در نظرگرفتن قیود امنیتی (SCUC) گفته میشود. محدودیتهای امنیت سیستم مواردی از قبیل توان عبوری از خطوط، محدودیت ولتاژ شینها و … هستند.
در ساختار جدید صنعت برق، مسئلهی مشارکت واحدها که شرکتهای تولیدیها برای خود حل میکنند بهینهسازی منابع تولید در جهت بیشینه کردن سود شرکتهای تولیدی میباشد. برای نشان دادن اهمیت نقش سیگنال قیمت در این مشارکت واحدها، مشارکت واحدها بر اساس قیمت[۱۵] نهاده شد. در مشارکت واحدها بر اساس قیمت دیگر الزامی بر شرکتهای تولیدی برای برآوردن بار نبوده و هدف، بیشینه کردن سود است. در این طرح سیگنالی که بر وضعیت روشن یا خاموش بودن واحدها اثر دارد، قیمت است. این قیمت میتواند قیمت خرید سوخت، فروش انرژی، فروش خدمات جانبی و … باشد.
در مقایسه مشارکت واحدها بر اساس قیمت با مشارکت واحدها بر اساس کمینه کردن هزینه، ویژگی متمایز مشارکت واحدها بر اساس قیمت این است که همه اطلاعات بازار در قیمت بازار نهفته است. اگر چه در مشارکت واحدها بر اساس قیمت برآوردن بار سیستم یک محدودیت نیست اما پیش بینی بار سیستم برای پیشبینی قیمت الکتریسیته لازم است. به شیوهی مشابه، در مشارکت واحدها بر اساس قیمت امنیت سیستم در نظر گرفته نمیشود. اما معیارهای اپراتور مستقل سیستم برای حفظ امنیت سیستم بر قیمت بازار اثر خواهد گذاشت.
در مقایسه مشارکت واحدها با قیود امنیتی و مشارکت واحدها بر اساس قیمت، این تصور که ماکزیمم کردن سود همان مینیمم کردن هزینه است غلط میباشد، زیرا سود طبق تعریف درآمد منهای هزینه است و این معنی سود علاوه بر هزینه به عایدی و درآمد نیز بستگی دارد. اگر درآمد افزایشی بیشتر از هزینهی افزایشی باشد، برای سود بیشتر باید تولید انرژی را افزایش داد و در مقابل اگر درآمد افزایش کمتر از هزینهی افزایشی باشد، فروش انرژی به صرفه به نظر نمیرسد. اگر هدف به حداقل رساندن هزینه باشد، یک شرکت تولیدی ممکن است تولید را انتخاب نکند زیرا هیچ پاداشی برای تامین بار در هزینهی صفر دریافت نمیکند [۱۴] و [۷].
۲-۲ مروری بر منابع
بهرهبرداران مختلف سراسر دنیا روش های مختلفی را برای بدست آوردن برنامه امنیتی بکارگیری واحدها بکار می برند [۷]. انواع قیود مثل قیود مربوط به شبکه، وضعیت واحدها، قراردادهای دو طرفه و … باید در این مسئله درنظر گرفته شوند [۱۵]. [۱۶]، [۱۷]، [۱۸]،[۱۹]، [۲۰]،[۲۱]،[۲۲]، [۲۳]، [۲۴]، [۲۵]،[۲۶]،
برای هر روش که بهرهبردار مستقل شبکه[۱۶] برای حل مسئله امنیتی بکارگیری واحدها و یا مسئله پخش بار اقتصادی امنیتی درنظر میگیرد و برای هر نوع تابع هدفی که لحاظ نماید تعداد زیاد متغیرها و قیود در سیستمهای گسترده به طولانی شدن زمان حل برنامه منجر میگردد. بعلاوه در این گونه سیستمها مسئله امنیتی بکارگیری واحدها یک مسئله بهینهسازی با ابعاد گسترده، شامل ترکیبی از متغیرهای صحیح و حقیقی[۱۷]، غیرمحدب[۱۸] و غیرخطی[۱۹] میباشد. بنابراین روشهای سریع و غیردقیق متداول عموماً ما را به پاسخهای بهینه محلی[۲۰] میرسانند و یا قادر به حل مسئله نیستند. [۲۷]، [۲۸]، [۲۹]
در مراجع [۱۶]-[۲۹] با استفاده از روشهای هوشمند مختلف مانند ازدحام ذرات، ژنتیک، مورچگان، سرد شدن فلزات و یا روشهای ترکیبی به بهینهسازی مشارکت واحدها پرداخته شده است. روشهای هوشمند به لحاظ همگرایی عددی و همچنین سرعت حل بهینهسازی مورد قبول نمیباشد [۴].
مرجع [۳۰] روش آزادسازی لاگرانژ[۲۱] و MIP را برای حل مسئله بکارگیری واحدها مقایسه مینماید. هرچند که مسئله درنظر گرفته شده یک مسئله بکارکیری واحدها بر مبنای قیمت برای تولیدکنندگان است اما تابع هدف و قیود مسئله بکارگیری واحدها به خوبی مدل شدهاند و میتوان به راحتی توسط ابزارهای بهینهسازی استاندارد مسئله را حل کرد. قیود محدودیت توانایی بالابردن و پایین آوردن توان خروجی واحد[۲۲]، کمترین و بیشترین زمان روشن و خاموش بودن واحدها، قیود سوخت، قیود آلودگی و سایر قیود بطور کامل مدل شدهاند که میتوان از آنها برای حل مسئله امنیتی بکارگیری واحدها نیز استفاده نمود. در مورد قیود شبکه میتوان به سایر کارهای انجام شده در این زمینه مراجعه کرد. برای مثال مرجع [۱۵]، به خوبی قیود شبکه را مدل میکند. در مرجع ذکر شده روش حل به این صورت است که مسئله به دو بخش بکارگیری واحدها به عنوان مسئله اصلی و بررسی کردن تأمین امنیت شبکه در زیرمسئلهها، تجزیه میشود. اگر جواب بدست آمده در مسئله اصلی[۲۳] منجر به این شود که برخی قیود در زیرمسئله ها ارضا نشوند این قیود در تکرار بعدی به مسئله اصلی اضافه میشوند. روشLR[24] برای حل مسئله تعیین میزان تولید تکتک واحدها در طول بازه زمانی موردنظر اعمال شده است همینطور این مرجع از روش برنامهریزی پویا[۲۵] برای یافتن وضعیت روشن و خاموش بودن هر واحد استفاده می‏کند.
در مرجع [۳۱] تاثیر استفاده از توابع تکهای خطی برای توابع هزینه سوخت واحدهای حرارتی در نتایج آنالیزها و کاربردها و خطاهای ناشی از این تقریب ارائه شده است، همچنین تاثیر تعداد تکهای خطی کردن توابع بر نتایج مشارکت واحدها را بررسی میکند؛ مشخص است که هر چه تعداد تکهها بیشتر باشد نتایج دقیقتری بدست میآید.
مرجع [۳۲] یک چارچوب برای بدست آوردن برنامه امنیتی بازار در بازه ساعتی[۲۶] ارائه میکند. در این مرجع نویسندگان فرض را براین قرار دادند که بعضی از اتفاقات پیش بینی شده اکنون رخ دادهاند و حالا بهره-بردار باید برای تامین سطح امنیت مناسب، رزروهای جدید درنظر بگیرد. مرجع [۳۳] بازار مشابه را درنظر میگیرد و بطور مشخص سعی دارد با درنظر گرفتن بارهای قابل قطع، سطح قابل قبول امنیت را تأمین نماید. درواقع این مورد، یک مسئله پخش بار اقتصادی امنیتی میباشد که به خاطر محدود بودن بازه زمانی حل مسئله، افزایش سرعت در آن بسیار حائز اهمیت می‏باشد.
در مرجع [۸] نویسندگان یک الگوریتم عملی برای اجرای سریع برنامه امنیتی بکارگیری واحدها[۲۷] ارائه کردند که هدف آن حل مشکلات مختلف محاسباتی در سیستمهای گسترده میباشد. در آنجا ایده اصلی کاهش تعداد متغیرهای عدد صحیح بوده است بدین صورت که در ابتدا وضعیت روشن و خاموش بودن واحدها بصورت ثابت درنظر گرفته میشود و اگر جواب حاصل نشد این وضعیت ثابت به وضعیت قابل بکارگیری[۲۸] تغییر میکند. در این کار نویسندگان روشی برای کنترل کارآمد فرایند حل مسئله ارائه میکنند. بعلاوه درانتهای الگوریتم، با بکارگیری روشMIP میتوان نتایج را بهبود بخشید. در این صورت جواب بدست آمده از الگوریتم در مرحله اول بعنوان مقادیر اولیه در مرحلهدوم مورد استفاده قرار میگیرند. برنامه حل سریع مسئله امنیتی بکارگیری واحدها ارائه شده دارای مشکل عدم دقت میباشد. برنامهای که در مرجع [۸] پیشنهاد میشود به مقادیر اولیه مناسب نیاز دارد که با استفاده از مقادیر اولیه مناسب، میتوان سریعتر به جواب دست یافت. در مرجع [۳۴] یک مدل تصادفی برای برنامه ریزی مشارکت واحدها و پاسخگویی بار ارائه شده که علاوه بر برنامهریزی انرژی، میزان رزروهای مختلف در مدت زمان مورد بررسی را بدست میآورد. در مرجع [۳۵] یک مسئله بهینهسازی مشارکت واحدها و پخش بار اقتصادی با قیود امنیتی از طریق تجزیه[۲۹] به دو زیر مسئله، یکی با متغیرهای پیوسته و دیگری با متغیرهای صحیح ارائه شده است و نشان داده شده که سرعت حل بهتر از روش قدیمی آزادسازی لاگرانژین شده است. در مراجع [۳۶] و [۳۷] مدلهایی تصادفی برای حل بهینه مشارکت واحدها با در نظر گرفتن قیود امنیتی ارائه شده است. [۳۸]
در این فصل مشکلات مربوط به انجام بهینهسازی برای حل مسائل SCUC و SCOPF در سیستمهای قدرت گسترده مورد بررسی قرار میگیرد. همانطور که گفته شد مشکل اصلی در این مسئله زیاد بودن تعداد متغیرهای بهینهسازی و قیود مسئله است. تعداد این متغیرها و قیود با افزایش تعداد باسهای شبکه شدیداً افزایش می‏یابد.
افزایش تعداد حوادث وخیم محتمل که باید درنظر گرفته شوند نیز منجر به افزایش تعداد متغیرها و قیود مسئله می‏شود. هرچه شبکه به نقاط مرزی خود نزدیکتر باشد تعداد حوادث وخیمی که باید درنظر گرفته شوند افزایش می‏یابد. پس مطالب این فصل برای بکارگیری در سیستمهای قدرت گسترده که در نزدیکی نقاط مرزی پایداری خود بهرهبرداری می‏شوند مناسب است.
ایده اصلی در مرحله اول حذف متغیرها و قیود غیرضروری میباشد. در قدم بعدی قیود بصورتی دیده میشوند که با درنظر گرفتن تعداد کمتری از آنها میتوان جواب بهینه را یافت، همینطور با تعریف برخی متغیرهای مفید، فرمولاسیون مقیدتری حاصل میشود. با استفاده از این روش مخصوصاً در مورد سیستمهای گسترده با تعداد زیادی از حوادث مخرب محتمل، تعداد زیادی متغیرها و قیود غیرضروری را میتوان حذف نمود. الگوریتمی که در اینجا معرفی میشود بصورت همزمان هر دو اقدام پیشگیرانه و اصلاحی را در یک بازار پیوسته انرژی و رزرو درنظر میگیرد. رزروهای بالارونده و پائینرونده در دو سمت تولید و مصرف درنظر گرفته شدهاند. در الگوریتمی که در ادامه شرح داده میشود از پخش بار DC برای مدل کردن شبکه استفاده شده است، روش LR و یا MIP به عنوان زیربنای اصلی برنامه بهینهسازی میتواند مورد استفاده قرار گیرد که در این تحقیق از تکنیک برنامهریزی خطی ترکیبی اعداد صحیح و حقیقی MILP استفاده میشود.
ادامه این فصل شامل مطالب ذیل است: در ابتدا فرمولاسیون متداول مربوط به مسئله SCUC مورد بررسی قرار میگیرد. سپس در مورد الگوریتم استفاده شده دیدکلی در اختیار خواننده قرار میدهد و قیود مسئله به نحو مناسبی مدل خواهد شد. در پایان بخش، مطالب عنوان شده بر روی دو شبکهی استاندارد IEEE RTS اعمال شدهاند.
۲-۳ فرمولاسیون متداول مسئله مشارکت واحدها
۲-۳-۱ معرفی شمای کلی الگوریتم

دانلود متن کامل پایان نامه در سایت jemo.ir موجود است