سامانه پژوهشی –
فهم استراتژی های کارکنان برای تخریب مدیران- قسمت ۴
Abstract digital image suitable for science fiction, time travel, futuristic and technological concepts

سامانه پژوهشی – فهم استراتژی های کارکنان برای تخریب مدیران- قسمت ۴

جدول۴-۱۰٫ آزمون خی دو ۱۰۹
جدول۴-۱۱٫ نحوه پخش گزینه های فرضیه دوم ۱۱۱
جدول۴-۱۲٫ آزمون خی دو ۱۱۱
جدول۴-۱۳ نحوه پخش گزینه های فرضیه سوم ۱۱۳
جدول۴-۱۴٫ آزمون خی دو ۱۱۳
جدول۴-۱۵٫ نحوه پخش گزینه های فرضیه چهارم ۱۱۶
جدول۴-۱۶٫ آزمون خی دو ۱۱۶
جدول۴-۱۷٫ نحوه پخش گزینه های فرضیه پنجم ۱۱۷
جدول۴-۱۸٫ آزمون خی دو ۱۱۷
جدول۴-۱۹٫ نحوه پخش گزینه های فرضیه ششم ۱۱۹
جدول۴-۲۰٫ آزمون خی دو ۱۱۹
جدول۴-۲۱٫ نحوه پخش گزینه های فرضیه هفتم ۱۲۱
جدول۴-۲۲٫ آزمون خی دو ۱۲۱
جدول۴-۲۳٫ نحوه پخش گزینه های فرضیه هشتم ۱۲۳
جدول۴-۲۴٫ آزمون خی دو ۱۲۳
جدول۴-۲۵٫ نحوه پخش گزینه های فرضیه نهم ۱۲۵
جدول۴-۲۶٫ آزمون خی دو ۱۲۵
فهرست شکل ها
شکل۱-۱٫ مراحل انجام پژوهش ۱۰
شکل۲-۱٫ ارتباط سبک مدیریت و ایجاد تعارضات(چوی،۲۰۱۲) ۲۲
شکل۲-۲٫ عوامل موثر بر رفتار های انحرافی(پترسون،۲۰۰۲) ۴۰
فهرست نمودار ها
نمودار۲-۱٫ نوع شناسی رفتار های کاری انحرافی(رابینسون و بنت،۱۹۹۵) ۳۶
نمودار ۴-۱٫ بررسی وضعیت جمعیت شناختی پاسخ دهندگان از نقطه نظر جنسیت ۹۵
نمودار ۴-۲ . بررسی وضعیت جمعیت شناختی پاسخ دهندگان از نقطه نظر تحصیلات ۹۷
نمودار ۴-۳ . بررسی وضعیت جمعیت شناختی پاسخ دهندگان از نقطه نظر سابقه کاری ۹۸
نمودار۴-۴٫ متغیر ابزار های مدیریتی ۱۰۰
نمودار۴-۴٫ متغیر ابزار های ارتباطی کلامی ۱۰۰
نمودار۴-۴٫ متغیر ابزار های سیاسی ۱۰۱
نمودار۴-۴٫ متغیر ابزار های شخصیتی ۱۰۱
نمودار۴-۴٫ متغیر ابزار های خانوادگی ۱۰۲
نمودار۴-۴٫ متغیر ابزار های دینی ۱۰۲
نمودار۴-۴٫ متغیر ابزار های کاری ۱۰۳
نمودار۴-۴٫ متغیر ابزار های عملکردی ۱۰۳
نمودار۴-۴٫ متغیر ابزار های عاطفی- روانی ۱۰۴
فصل اول
مقدمه، طرح و کلیات پژوهش
۱-۱٫ مقدمه
سازمان ها، نهادهای اجتماعی هستند که مانند سایر نهادها از افرادی تشکیل شده اند که نقش اصلی انسان به عنوان گرداننده این نهادها است. به عبارت دیگرسازمان منهای انسان به هیچ وجه توان غلبه و مقابله بر مشکلات و از طرف دیگر تحقق اهداف سازمان را نخواهد داشت و بدون شک در سازمان ها، افرادی وجود دارند که برای کسب قدرت و منافع در بین خود به رقابت می پردازند، چراکه در تقدم امور و اهدافشان تضادهایی دیده می شود.
انسان ها اسا‏ساً بایکدیگر متفاوت‏اند. خواسته های آنها یکسان نبوده و ارزش‏ها، هنجارها و اعتقاداتشان نیز با یکدیگر تفاوت دارد. وجود این تفاوتها و ناهمسانی ها در سازمان باعث می شود که این انتظار وجود داشته باشد شاهد رفتارها و کنش هایی باشیم که به نفع سازمان نباشد. رفتارهای مخرب[۱] و تهدید کننده ای که از عوامل گوناگونی نشات می گیرند و وظیفه ی مدیران سازمان است تا با درایت و تیزبینی از بروز چنین رفتارهایی جلوگیری کرده و آنها را کنترل نمایند. به ویژه در مواردی که اینگونه رفتارها به طور مستقیم به نوع مدیریت، سبک رهبری و طرز رفتار و کیفیت ارتباط مدیر با زیردستان مرتبط می شود، نقش مدیران از اهمیت بیشتری برخوردار می گردد.

برای دانلود فایل متن کامل پایان نامه به سایت 40y.ir مراجعه نمایید.