دسترسی به منابع مقالات :
فهم استراتژی های کارکنان برای تخریب مدیران- قسمت ۱۴

دسترسی به منابع مقالات : فهم استراتژی های کارکنان برای تخریب مدیران- قسمت ۱۴

فصل سوم
روش شناسی پژوهش
۳-۱٫ مقدمه
یکی از مهم ترین جنبه های پژوهش علمی، روش پژوهش است. بدون داشتن روش پژوهش و متدولوژی صحیح و مرتبط نتایج و تحلیل های مربوط قابل تعمیم نخواهد بود. پایه‌ی هر علمی روش شناخت آن است و اعتبار و ارزش قوانین هر علمی به روش شناختی مبتنی است که در آن علم به کار می رود (نصرالهی، ۱۳۹۱)
پژوهش بر اساس شیوه های ترکیبی نوعی استراتژی پژوهشی یا روش شناسی برای گرد آوری، تحلیل و ترکیب داده های کمی و کیفی است که برای فهم مسائل پژوهشی در زمان انجام یک پژوهش مورد استفاده قرار می گیرد (کرسول، ۲۰۰۳).
در این فصل به مباحثی چون روش پژوهش ترکیبی، روند انجام مرحله کیفی، تحلیل مرحله کیفی که منجر به طراحی پرسشنامه‌ی دسته بندی استراتژی های کارکنان برای تخریب مدیران می شود،‌جامعه‍‌ی آماری، آزمون های آماری و … می پردازیم.
۳-۲٫ مبانی فلسفی پژوهش بر اساس شیوه های ترکیبی
به اعتقاد کرسول (۲۰۰۳) رویه های انتخابی پژوهشگر برای انجام پژوهش با مبانی فلسفی پژوهش پژوهشگر پیوند تنگاتنگی دارد. این مبانی فلسفی که از آن تحت عنوان پارادایم یاد می شود عبارتند از:
-اثبات گرایی
تفسیر گرایی
-تئوری انتقادی
-فمینیسم
-پست مدرنیسم
-تئوری آشوب
این مبنی فلسفی جنبه های مختلف پژوهش یعنی هستی شناسی (آنچه دانش را شکل می دهد)، شناخت شناسی (دانش چگونه دانسته می شود)، ارزش شناسی (نقش ارزش ها در پژوهش)، اقناع زبانی پژوهش (زبان مورد استفاده)و فرآیند پژوهش (روش شناسی) را تحت تاثیر قرار می دهند. بر این اساس منطق پژوهش به حرکت از مفروضه های فلسفی کلان به سمت سوال های پژوهشی خاص، و آن گاه انتخاب شیوه های گرد آوری اطلاعات برای یافتن پاسخ سوال ها اشاره دارد.
پارادایم اثبات گرایی و تفسیری ناسازگار هستند و پژوهشگران نمی توانند پژوهش شیوه های ترکیبی را با ترکیب این دو پارادایم انجام دهند. درجست وجوی متناسب ساختن بهترین پارادایم با پژوهش های ترکیبی دو مبنای فلسفی (پراگماتیسم و نگاه های جانبدارانه و رهایی بخش گونه) ظهور پیدا کردند.
پراگماتیسم رویکرد چندگانه نسبت به دانستن داشته و بر به کار گیری آنچه به کار می آید متمرکز بوده و بر سوال های پژوهش و یافتن پاسخ آن ها با شیوه‌ی مناسب خود (چه کمی و چه کیفی) و رد یک گزینه‌ی اجباری بین فرا اثبات گرایی و ساخت گرایی تاکید دارد (تشکری و تدلی،۲۰۰۳).
مرتنز(۲۰۰۳) از پارادایم رهایی بخش برای پژوهش شیوه های ترکیبی طرفداری می کند و به طور خلاقانه این پارادایم را به مراحل فرآیند پژوهش (جست و جوی ادبیات، تدوین سوال های پژوهش و گرد آوری داده ها) ارتباط می دهد.
۳-۳٫ مرحله اول پژوهش (پژوهش کیفی)
روش های پژوهش کیفی در رشته های علوم اجتماعی و علوم کاربردی، مدیریت و برنامه ریزی به صورت فزاینده ای مورد استفاده قرار می گیرد. در این پژوهش برای دیدگاه افراد مورد پژوهش ارزش قائل می شوند و می کوشند تا از دیدگاه های آنان آگاه شوند، ضمن آن که پژوهش گر و افراد مورد پژوهش با هم رابطه‌ی متقابل برقرار می کنند (نصرالهی،۱۳۹۱).
۳-۳-۱٫ استراتژی پژوهش
استراتژی پژوهش در بخش کیفی پایان نامه استفاده از مصاحبه‌ی اکتشافی است. مصاحبه یکی از ابزار جمع آوری داده ها محسوب می شود. از این ابزار گرد آوری داده ها، امکان برقراری تماس مستقیم با مصاحبه شونده را فراهم می آورد و با کمک آن می توات به ارزیابی عمیق تر ادراک ها، نگرش ها، علایق و آرزو های آزمودنی پرداخت. از سوی دیگر مصاحبه ابزاری است که امکان بررسی موضوع های پیچیده، پاسخ ها یا پیدا کردن علل آن و اطمینان یافتن از درک سوالی از سوی آزمودنی را فراهم می سازد (سرمد و همکاران،۱۳۷۷،ص۱۴۹). واله (۱۳۸۳)مصاحبه در پژوهش کیفی را بدین صورت تعریف می کند:” شیوه ای است که هدف آن جمع آوری توصیف هایی در مورد جهان واقعی مصاحبه شونده در مورد تفسیر معنای پدیده‌ی مورد بررسی می باشد” (واله، ۱۳۸۳، ص۱۷۵).
مصاحبه دارای چند شرط زیر است:
مصاحبه یک ارتباط رو در رو است که بین مصاحبه کننده و مصاحبه شونده برقرار می شود.
مصاحبه به مظور رسیدن به هدفی معین انجام می گیرد. هدف مصاحبه از پیش تعیین و روش انجام دادن آن بر اساس اصول خاصی طراحی شده است.
در یک جلسه‌ی مصاحبه بین طرفین گونه ای از تعامل وجود دارد، به این معنا که هریک از طرفین مصاحبه، در دیگری تاثیر می گذارد و در همان حال از دیگری تاثیر می پذیرد(شریفی، ۱۳۸۰، ص۱۸۹)
۳-۳-۲٫ تدوین رهنمود مصاحبه
در این مرحله، چارچوبی تدوین می شود که در آن موضوعاتی که باید در باب آن ها پرسش هایی مطرح می شود را در بر می گیرد. در این چارچوب در نظر گرفتیم که پس از معرفی خود و بیان علت انجام مصاحبه، یک تعریف کلی از خرابکاری به عمل آید و سپس نظر مصاحبه شونده در مورد اقداماتی که کارکنان برای تخریب مدیر خود انجام می دهند پرسیده شود. در واقع با زمینه سازی مناسب، مصاحبه را آغاز می کنیم. در طول مصاحبه نیز تلاش خواهیم کرد، مصاحبه شونده را در راستای بیان اقدامات کارکنان برای تخریب مدیران سوق دهیم.
۳-۳-۳٫ انتخاب مصاحبه شوندگان
برای اینکه از مناسب بودن پاسخ های افراد ر مورد علل رقابت بین استراتژی ها اطمینان حاصل کنیم، مدیران و کارمندان مختلف چندین سازمان گوناگون استان سمنان را در مطالعه شرکت دادیم. تعداد ۴۵ نفر به نمایندگی از کارکنان ادارات مختلف در مصاحب

برای دانلود متن کامل این فایل به سایت torsa.ir مراجعه نمایید.

ه شرکت کردند. در واقع این مصاحبه ها تا زمانی ادامه یافت که پژوهشگر احساس کرد داده ها تکراری شده و به حد اشباع رسیده است. در این مصاحبه افراد از سطوح مختلف سازمان شامل کارمندان، مدیران پایه و مدیران میانی انتخاب شدند.
۳-۳-۴٫ انجام مصاحبه
درابتدای مصاحبه، به مصاحبه شوندگان اطلاع داده می شد که هدف از این تحقق بررسی استراتژی های کارکنان برای تخریب مدیران در سازمان های دولتی است. سپس اهمیت و ضرورت این پژوهش و در ادامه یک تعریف کلی از خرابکاری در محیط کار ارائه گردید. از مصاحبه شوندگان درخواست می شد که تجارب و یا مشاهدات خود را در این باب مطرح نمایند. اغلب سوالات اضافی به دنبال سوالات شاخص مطرح می شد تا مصاحبه شوندگان توضیحات جزئی تری را بیان نمایند. مصاحبه ها در زمانی بین ۱۰تا۱۵ دقیقه متغیر بود. در پایان مصاحبه هم از مصاحبه شونده درخواست می شد که اگر نظری در مورد آنچه که در مصاحبه گذشته است، دارد، مطرح سازد. در جدول۳-۱ فهرست مصاحبه شوندگان به تفکیک جنس و سمت سازمانی ارائه شده است:
جدول۳-۱٫ مصاحبه شوندگان به تفکیک سمت سازمانی و جنسیت

سمت سازمانی مرد زن