فهم استراتژی های کارکنان برای تخریب مدیران- قسمت ۲۰
Digital technology abstract background

فهم استراتژی های کارکنان برای تخریب مدیران- قسمت ۲۰

مربی آموزش الکترونیک دانشگاه فنی و حرفه ای

مدیر آموزش فنی و حرفه ای

مدیر پرستاری دانشگاه علوم پزشکی

مدیر امور مالی دانشگاه سمنان

مدیر اداره امور حقوقی دانشگاه علوم پرشکی

۳-۴٫ کد گذاری داده ها
پس از اینکه داده هایی از طریق مصاحبه به دست آمد، از آن جایی که داده ها به صورت خام بودند به ویرایش آن ها پرداخته شد، به این صورت که در پی بخش های معنی دار و حذف کلمات غیر ضروری بر آمدیم و استراتژی های کارکنان را از نظر مصاحبه شوندگان استخراج کردیم که در جدول ۴-۱ مشاهده خواهید کرد.
سپس دلایل استخراج شده را مورد بررسی قرار دادیم و آن ها را در ۹ طبقه کد گذاری کردیم.
۳-۵٫ مرحله دوم پژوهش(بخش کمی)
همانگونه که مشاهده کردید ابتدا استراتژی های کارکنان برای تخریب مدیران از طریق مصاحبه و تحلیل داده ها و طبقه بندی داده ها استخراج شد؛ حال زمان ان است که برای تعیین روابط بین داده های کیفی، از داده های کمی استفاده شود.
۳-۵-۱٫ نوع پژوهش
پژوهش های علمی معمولا بر اساس «هدف»، «ماهیت» و «روش» طبقه بندی می شوند. بر اساس هدف پژوش های علمی به چهر گروه بنیادی، کاربردی، ارزشیابی و توسعه ای تقسیم می شوند. پژوهش بنیادی به کشف قوانین و اصول علمی می پردازد و در آن سعی می شود دانش و نظریه ها به طور عام و خاص توسعه یابد (خاکی،۱۳۸۷). همچنین پژوهش بنیادی برای افزایش دانش و درک ما از مسائل خاصی که عموما در محیط های سازمانی اتفاق می افتد و چگونگی حل آنها انجام می شود. پژوهش کاربردی با استفاده از زمینه و بستر شناختی و معلوماتی حاصل از پژوهش های بنیادی، جهت رفع نیاز های بشر و بهینه سازی ابزار ها، روش ها، اشیا و الگو ها در جهت توسعه‌ی رفاه و آسایش و ارتقای سطح زندگی مورد استفاده قرار می گیرد (حافظ نیا،۱۳۸۲). وقتی پژوهش برای بررسی ارزیابی اثرات توصیه های پژوهش های کاربردی انجام می شود، آن را پژوهش ارزشیابی می نامند، و زمانی که دانشی از حوزه‌ی بنیادی یا کاربردی توسعه داده می شود آن را پژوهش توسعه ای می نامند (دانایی فرد، ۱۳۸۷، ۳۲-۳). از این منظر پژوهش توسعه ای از نوع توسعه ای می باشد.
۳-۵-۲٫ هدف پژوهش
در مورد هدف پژوهش نیز می توان گفت “پژوهش اکتشافی” زمانی انجام می شود که پژوهشگر در مورد وضعیت مورد مطالعه اطلاعات زیادی ندارد و یا به موضوعات پژوهشی که در مورد مسائل مشابه که در گذشته انجام شده است دسترسی ندارد (دانایی فرد، ۱۳۸۷). بر این اساس مطالعه ای که پیش رو دارید پژوهشی اکتشافی است.
۳-۶٫ روش اجرای پژوهش
با توجه به ادبیات پژوهش و نتیج مصاحبه های انجام شده عواملی که منجر به رقابت بین استراتژی ها می گردد تعیین شد. سپس عوامل به دست آمده از مصاحبه ها با راهنمایی و نظر خبرگان به صورت پرسشنامه در آمد (پرسشنامه، پیوست الف).
در این پژوهش ابزار پرسشنامه برای گرد آوری نظر کارمندان استفاده شد. به این صورت که کارمندان پاسخ دهنده نظر خود را در مورد عوامل به دست آمده به صورت گزینه های کاملا موافقم، موافقم، نظری ندارم، مخالفم و کاملا مخالفم اعلام کردند.
پرسشنامه‌ی پژوهش شامل سه بخش اصلی است که عبارتند از:

برای دانلود متن کامل این فایل به سایت torsa.ir مراجعه نمایید.