سامانه پژوهشی – 
فهم استراتژی های کارکنان برای تخریب مدیران- قسمت ۲۱

سامانه پژوهشی – فهم استراتژی های کارکنان برای تخریب مدیران- قسمت ۲۱

۱)راهنمای تکمیل پرسشنامه
۲)اطلاعات جمعیت شناختی
۳)اطلاعات پرسشنامه
۳-۶-۱٫ روایی ابزار داده های پژوهش
روایی به ویژگی های آشکار شده در ابزار اندازه گیری اشاره دارد. به طوری که منعکس کننده‌ی ویژگی های دقیق و واقعی در بین موارد آزمون شده باشد. روایی ابزار اندازه گیری بدین معناست که آیا محتوا و سوال های ابزار اندازه گیری (پرسشنامه) همان مفهومی را می سنجند که مد نظر پژوهش است؟ اعتبار ابزار اندازه گیری به چندین شیوه قتبل بررسی و اندازه گیری می باشد. در این پژوهش جهت سنجش میزان اعتبار ابزار اندازه گیری از روش اعتبار محتوا (اعتبار صوری) استفاده شده است. بدین صورت که:
در روش اعتبار صوری پرسشنامه پس از تدوین اولیه با اساتید و خبرگان در میان گذاشته شد و پس از اعمال نظرات آن ها در پرسشنامه و اصلاح آن تایید نهایی پرسشنامه توسط این افراد انجام و قابلیت اعتبار این پرسشنامه تامین شد.
۳-۶-۲٫ پایایی ابزار سنجش
پایایی ابزار اندازه گیری عبارتست از درجه‌ی ثبات و قابلیت اعتماد آن در اندازه گیری هر آنچه می سنجند. یک ابزار دارای پایایی آن است که دارای ویژگی تکرار پذیری و باز پدید آوری باشد. یعنی بتوان آن را در موارد متعدد به کار برد و نتایج یکسان تولید نمود. برای تعیین پایایی ابزار های استفاده شده از روش ضریب آلفای کرونباخ استفاده شد. این روش یکی از دقیق ترین شیوه ها در بر آورد میزان پایایی یک ابزار اندازه گیری است و طی آن همبستگی درونی (تجانس) میان تمامی جفت سوالات جور شده‌‌ی ممکن ، محاسبه می گردد و با استفاده از نرم افزارSPSS نیز قابل محاسبه است. فرمول آن به شرح زیر می باشد:
که در این فرمول:
j = تعداد سوالات پرسشنامه یا آزمون
Sj2 =واریانس سوال i ام
S2 =واریانس کل آزمون
قابل ذکر است که ضریب آلفای کمتر از ۶۰ درصد معمولا ضعیف، دامنه ۷۰ درصد قابل قبول و دامنه بیش از ۸۰ درصد خوب تلقی می گردد و هر چه ضریب به عدد یک نزدیکتر باشد، بهتر است.پرسشنامه از ۵۱ سوال تشکیل شده است که جدول پایایی به شرح زیر است.
جدول۳-۲٫ بررسی پایایی

مولفه تعداد افراد برای بررسی پایایی تعداد سوال ضریب آلفای کرونباخ
پرسشنامه ۲۵ ۵۱ ۰٫۹۷

با توجه به ضریب الفای کرونباخ نتیجه می شود که سوالات پرسشنامه از پایایی مناسب برخوردارند.
۳-۶-۳ . پایایی کیفی ابزار سنجش
همانطور که در مورد پایایی بیان شد ، ابزار دارای پایایی باید دارای ویژگی تکرار پذیری و بازپدیدآوری باشد . ابزار سنجش در واقع با استفاده از نظر خبرگان مدیریت به دست آورد و تا جایی که تا به حد اشباع رسید ادامه داشت و این خود دلیلی بر پایایی ابزار سنجش است .
۳-۷٫ جامعه و نمونه آماری
جامعه آماری این پژوهش شامل کارمندان سیزده سازمان خدمات عمومی است .
نمونه مرحله اول :۴۵ نفر از کارمندان سازمان های خدمات عمومی به طور هدفمند و در دسترس انتخاب شدند . نمونه مرحله دوم :۷۰ نفر از کارمندان سازمان های خدمات عمومی به طور هدفمند و در دسترس انتخاب شدند .
۳-۸٫ تکنیک های آماری تجزیه و تحلیل داده ها
در این پژوهش پس از آنکه محقق روش پژوهش خود را مشخص کرد و با استفاده از پرسشنامه، داده های مورد نیاز خود را جمع آوری نمود با بهره گیری از تکنیک های آماری توصیفی و استنباطی که با روش پژوهش و نوع متغیر ها سازگاری دارد،‌ داده های جمع آوری شده را دسته بندی و تجزیه و تحلیل کرده است.
روش های آماری مورد استفاده در این پژوهش عبارتند از:
۱)آمار توصیفی: در این پژوهش از آمار توصیفی برای نمایش دادن اطلاعات جمعیت شناختی استفاده شده است. برای این منظور اطلاعات جمعیت شناختی با استفاده از جدول فراوانی نشان داده شده است. همچنین با استفاده از مشخصه های آماری نظیر فراوانی و درصد به رسم نمودار ها و تجزیه و تحلیل اطلاعات پرداخته شد.

برای دانلود متن کامل این فایل به سایت torsa.ir مراجعه نمایید.