معرفی کارت امتیازی متوازن نسل سوم
Illustration and Painting

معرفی کارت امتیازی متوازن نسل سوم

BSC نسل سوم BSC نخستین بار سال 2002 توسط کوبولد[1] و لاوری[2] معرفی شد (پرکینز و همکاران، 2014 : 162). اجزای کلیدی نسل سوم کارت امتیازی متوازن به شرح زیر است:

  • بیانیه مقصد[3]
  • اهداف استراتژیک
  • مدل اتصال استراتژیک و منظرها
  • سنجه‌ها و پیش‌زمینه‌ها[4] (کوبولد و لاوری، 2002: 5 و 6)
مهمترین مفهومی که نسل سوم BSC را تعریف می‌کند، «بیانیه مقصد» است. بیانیه ماموریت در یک یا دو صفحه آنچه را که سازمان باید در یک تاریخ توافق شده در آینده به آن شکل دیده شود بیان می‌کند (شولور[5] و همکاران، 2000؛ لاوری و کوبولد، 2004). این بیانیه‌های ماموریت در پایان فرآیند طراحی BSC با به چالش کشیدن مدیران درگیر در فرآیند، ایجاد می‌شوند تا اثر اهداف استراتژیک بر سازمان را به تصویر بکشند (پرکینز و همکاران، 2014 : 162).       [4]  پیش زمینه‌ها (Initiatives) پروژه‌های مخصوصی با تاریخ شروع و پایان محدود هستند و همراه اهداف استراتژیک طرح‌ریزی شده‌اند تا یک نشانه از پروژه‌ها یا فعالیت‌های مورد نیاز جهت دستیابی به اهداف ارائه نمایند (کوبولد و لاری، 2002 : 6)  ]]>