جستجوی مقالات فارسی – 
مقایسه توانایی خودنظم بخشی، ویژگی های شخصیتی وکارکرد خانواده دانش آموزان دختر تیزهوش و عادی-  …
Digital technology abstract background

جستجوی مقالات فارسی – مقایسه توانایی خودنظم بخشی، ویژگی های شخصیتی وکارکرد خانواده دانش آموزان دختر تیزهوش و عادی- …

خیر
رها کردن تلاش
کناره گیری از لحاظ رفتاری
عدم درگیری از لحاظ ذهنی
خیر امکان کناره گیری آشکار؟ بلی
شکل (۲-۲ ): الگو خود نظم دهی( کارور و شییر۲۰۰۰)
الگوی باتلر و وین
باتلر و وین[۴۱] الگویی از خود گردانی را در یادگیری ارائه کردند که مشتمل بر مجموعهای از وقایع ارادی است. بر اساس این الگو، یادگیرندگان خود گردان با تکالیف در گیر میشوند، دانشها، باورها و عقایدی نیز دارند که مبنای تفسیر ویژگیها و ملزومات این تکالیف قرار میگیرد. آنان بر اساس تفسیر خود، هدفها را انتخاب میکنند؛ سپس با به کارگیری فنون و راهبرهایی برای رسیدن به آن هدفها، تلاش را آغاز میکنند. به دنبال این تلاش و درگیری با تکالیف، پیامدها و دستاوردهای ذهنی و رفتاری خاصی ایجاد میشود. در مرحله بعد، با نظارت بر این فرایندها و بازبینی پیامدهای جدید، مجموعهای از بازخوردهای درونی ایجاد میگردد. اطلاعات به دست آمده از این نظارت، زمینه را برای تغییر مجدد تکلیف و درگیری فردی با آن ایجاد میکند. بدین ترتیب، درگیریهای بعدی با تکلیف سامان مییابد. یادگیرندگان ممکن است با انتخاب هدفهای جدید و بررسی راهبردها، نحوه درگیرشدن خود را تغییر دهند. اگر بازخورد بیرونی فراهم شود، ممکن است اطلاعات اضافی تأیید و تحکیم شود و یا در تعارض با برداشتهای یادگیرنده از تکالیف و یادگیری قرار گیرد. به نظر وین، دانش در خود گردانی نقش مهمی دارد. این دانش، شامل دانش زمینه، دانش راهبردها، دانش شرایط استفاده از راهبرد، دانش منابع شناختی و عملیاتی است که به شخص کمک میکند تا به اهداف مهم خود برسد (قربانخان،۱۳۹۰).
 الگوی پنتریچ
پینتریچ (۲۰۰۸) چارچوبی نظری بر پایه دیدگاه شناختی ـ اجتماعی پیشنهاد کرده است. هدف او طبقهبندی و تحلیل فرآیندهای متفاوتی است که بخشی از یادگیری خودگردان را هدایت میکنند. این الگو با چهار فرض اساسی تعریف میشود ( نقل از کدیور، ۱۳۸۸).
۱ـ یادگیرندگان فعال هستند، چرا که آنها تصمیمگیری میکنند و برای دانش و درک بیشتر خودشان درگیر رفتار میشوند.
۲ـ یادگیرندگان توانایی بالقوهای برای تنظیم یادگیری خودشان دارند.
۳ـ یادگیرندگان از تعدادی از اهداف و معیارهایی که باید پیشرفت خودشان را با آنها بسنجند، آگاهی دارند.
۴ـ فعالیتهای خود تنظیمی یادگیری بین بافت، فرد و موقعیت اجتماعی افراد رابطه برقرار میکند ( نوتا، ۲۰۰۴).
در این الگو فرآیندهای خود تنظیمی بر اساس چهار مرحله سازماندهی شدهاند:
۱) برنامهریزی
۲) خود ـ  نظارتی
۳) کنترل
۴ ) ارزشیابی.
در هر کدام از این مراحل فعالیتهای خود تنظیمی به ترتیب چهار بخش ترکیب و سازماندهی  شدهاند :
شناخت، انگیزشی/عاطفی، رفتاری و بافتی ( زمینهای) (شکل زیر).

بافتی (زمینهای) رفتاری انگیزشی/عاطفی شناختی مراحل
برداشت از تکلیف،
برداشت از بافت
برنامهریزی زمان و تلاش،
برنامهریزی برای خود
مشاهده گری رفتار
منبع فایل کامل این پایان نامه این سایت pipaf.ir است