مقایسه توانایی خودنظم بخشی، ویژگی های شخصیتی وکارکرد خانواده دانش آموزان دختر  …
Businessman working with digital virtual screen

مقایسه توانایی خودنظم بخشی، ویژگی های شخصیتی وکارکرد خانواده دانش آموزان دختر …

۴-۱۰یافته های جانبی پنج……………………………………………………………………………………………………………………………۹۲
فصل پنجم:بحث و نتیجه گیری………………………………………………………………………………………………………………۹۵
۵-۱پیش درآمد…………………………………………………………………………………………………………………………………………….۹۶
۵-۲مروری برمسئله وهدف پژوهش……………………………………………………………………………………………………………..۹۶
۵-۳تبیین یافته ها به ترتیب………………………………………………………………………………………………………………………..۹۶
۵-۴فرضیه یک………………………………………………………………………………………………………………………………………………..۹۶
۵-۵فرضیه دو…………………………………………………………………………………………………………………………………………………۹۸
۵-۶فرضیه سه……………………………………………………………………………………………………………………………………………….۹۹
۵-۷یافته یک………………………………………………………………………………………………………………………………………………..۱۰۰
۵-۸یافته دو………………………………………………………………………………………………………………………………………………..۱۰۱
۵-۹یافته سه……………………………………………………………………………………………………………………………………………….۱۰۱
۵-۱۰یافته چهار…………………………………………………………………………………………………………………………………………..۱۰۱
۵-۱۱یافته پنج……………………………………………………………………………………………………………………………………………۱۰۲
۵-۱۲محدودیت های پزوهش…………………………………………………………………………………………………………………….۱۰۲
۵-۱۳پیشنهادهای پژوهشی………………………………………………………………………………………………………………………..۱۰۳
۵-۱۴پیشنهادهای کاربردی……………………………………………………………………………………………………………………….۱۰۳
فهرست منابع فارسی…………………………………………………………………………………………………………………………………..۱۰۵
فهرست منابع انگلیسی……………………………………………………………………………………………………………………………….۱۱۱٫
پیوست………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..۱۱۴
پرسشنامه کارکرد خانواده…………………………………………………………………………………………………………………………۱۱۳
پرسشنامه شخصیت نئو…………………………………………………………………………………………………………………………….۱۱۶
پرسشنامه خودتنظیمی بوفارد…………………………………………………………………………………………………………………. ۱۲۳
فهرست جداول
عنوان صفحه
جدول۴-۱ : شاخصهای توصیفی توانایی خودنظم بخشی در دانش آموزان تیزهوش، غیرتیزهوش و هنرستانی…………..۸۰
جدول۴-۲: آزمون لون برای بررسی یکسانی واریانس …………………………………………………………………………………………………………….۸۱
جدول ۴-۳ : نتایج آزمون مقایسه توانایی خود نظم بخشی در دانشآموزان تیزهوش، غیرتیزهوش و هنرستانی……………….۸۱
جدول ۴-۴ : بررسی تفاوت توانایی خود نظم بخشی در دانش آموزان تیزهوش ، غیرتیزهوش و هنرستانی………………………..۸۲
جدول ۴-۵ : شاخصهای توصیفی ویژگیهای شخصیتی در دانشآموزان تیزهوش، غیرتیزهوش و هنرستانی…………………..۸۳
جدول ۴-۶ : آزمون لون برای بررسی یکسانی واریانس ویژگیهای شخصیتی……………………………………………………………………..۸۴
جدول ۴-۷ : نتایج آزمون مقایسه ویژگیهای شخصیتی در دانش آموزان تیزهوش، غیرتیزهوش و هنرستانی………………….۸۴
جدول ۴-۸ : بررسی تفاوت ویژگیهای شخصیتی در دانش آموزان تیزهوش، غیرتیزهوش و هنرستانی…………………………….۸۵
جدول ۴-۹ : شاخصهای توصیفی کارکرد خانواده در دانش آموزان تیزهوش، غیرتیزهوش و هنرستانی……………………………۸۶
جدول ۴-۱۰ : آزمون لون برای یکسانی واریانس کارکرد خانواده در دانش آموزان تیزهوش، غیرتیزهوش و هنرستانی……۸۷
جدول ۴-۱۱ : نتایج آزمون مقایسه ابعاد کارکرد خانواده در دانش آموزان تیزهوش، غیرتیزهوش و هنرستانی…………………۸۸
جدول ۴-۱۲ : بررسی تفاوت کارکرد خانواده دانش آموزان تیزهوش، غیرتیزهوش و هنرستانی…………………………………………۸۹

برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت zusa.ir مراجعه نمایید.