منبع تحقیق با موضوع
، [exp⁡((q(V_t+R_s، kT))-1]، (۳-۲)

منبع تحقیق با موضوع ، [exp⁡((q(V_t+R_s، kT))-1]، (۳-۲)

دیدگاهتان را بنویسید