موانع به کارگیری یادگیری سازمانی :

موانع به کارگیری یادگیری سازمانی :

 • یادگیری سازمان رو از توانایی رویارویی با تغییرات وضعیت بازار و تهدیدهای رقیبان و به کار گیری فناوری جدید بهره مند می کنه.
 • هروقت یادگیری با جهت گیری درست هدف دار و منابع انسانی آمیخته شه، به رشد سازمان میرسه.
 • باید اقرار داشت، یادگیری سازمانی با چندین عامل محدودیت ساز روبه روه که مانع استفاده کامل از ظرفیت سازمان۱برای یادگیری می شه [۳۴] که عبارت ان از :

  • کم ظرفیتی۲در نوآوری
  • کم ظرفیتی در عمل
  • کم ظرفیتی در درخشش بصیرتا
  • کم ظرفیتی در ثبت بصیرتا
  • کم ظرفیتی در انتشار بصیرتا

  کم ظرفیتی در انتشار بصیرتا کم ظرفیتی در ثبت بصیرتا کم ظرفیتی در درخشش بصیرتا کم ظرفیتی در عمل کم ظرفیتی در نوآوری
  انتشار
  بصیرت 
  یافته های

  ایده

  ایده های جدید
  سیستم اعتقادی
  درخشش
  مستند سازی

   

   

   

   

   

   

   

   

  نمودار۲-۶-عوامل محدود سازی یادگیری سازمانی

  ۲-۲۸- عوامل کلیدی موفقیت یادگیری سازمانی :

  ۲-۲۸-۱- روش هدف دار و سیاستا :

  با اتخاذ سیاستا و خط مشای هوشیارانه، یادگیری به حالت آگاهانه در میاد. در واقع مدیریت سازمان باید به صورت روشن اشتیاق و اراده خود رو به مدیریت آگاهانه یادگیری نشون میده.

  ۲-۲۸-۲- رهبری:

  رفتار و اعمال رهبران و مدیران، سازنده فرهنگیه که باید یادگیری کارکنان در اون محیط صورت پذیرد. رهبر باید دارای ویژگیایی هم چون تشویق کننده بوده و ایجاد کننده فرهنگ حامی یادگیری باشه.

   

  ۲-۲۸-۳- کارکردهای منابع انسانی :

  واسه آدمایی که در سازمانا روزانه درگیر عملیات و اقدامات جاری هستن باید پروسه ها و عملیات جاری موسسات حامی و تشویق کننده یادگیری باشن و مخصوصا باید به شکلی طراحی شن که یادگیری رو در فعالیتای خود نهادینه۱ کنن [۳۶] .

  ۲-۲۸-۴- کشف، ایجاد و منتشر کردن علم :

  با شناسایی و منتشر کردن علم در سطح سازمان، شرایط جهت یادگیری سازمانی واسه کارکنان سازمان جفت و جور می شه، و کارکنان سازمان می تونن به سهولت از ایده ها، تجارب و علم افراد دیگه استفاده کنن .[۳۷]

  ۲-۲۸-۵- ارزشا و باورها :

  در بر گیرنده ارزشای حامی یادگیری بوده و در ارتباطات سازمانی به طور مرتب از اونا یاد می شه. به هنگام یادگیری وارد مکالمات و زندگی کاری افراد می شه بدیت ترتیب، افراد مسئولیت یادگیری خود رو بردوش می گیرن و آزادند تا مفروضات رو زیر سوال برده و بدون ترس از اتهام و تنبیه (ولی نه از قصد) مرتکب اشتباهاتی شن.

   

  ۲-۲۸-۶- زبون :

  تغییر لغات و زبون در جهت پشتیبانی از یادگیری، مثلا تغییر لفظ سرپرست به لفظ مربی و نظایر اون [۳۸].

  ۲-۲۸-۷- گفتار و رفتار افراد سطح بالا:

  پیاما، انتظارات، حالات و رفتار مدیران ارشد بیان کننده اون هستش که واسه سازمان حیاتی و لازم الاجراه. ادما از این گفتارها و پیاما، اونایی رو که در جهت رفتار خود و واسه سازمان لازمه، دریافت می کنن.

  ۲-۲۸-۸- زمان و سرمایه :

  تعهد به اختصاص زمان و پول، نکته ای مهم در فرهنگ سازیه، جواب به این سوال که منابع صرف شده برا یادگیری هزینه تلقی می شن یا سرمایه گذاری، بسیار حیاتیه.
  سرمایه گذاری

  ۲-۲۸-۹- قدرت مالکیت:

  یادگیری چیزیه که همه مالک اون هستن و اختصاص به شخص یا واحد خاصی نداره و بنابر این نباید در میان کارکنان و یا واحدهای سازمانی در کار یادگیری بی عدالتی و تفاوت قائل شد.

  ۲-۲۸-۱۰- غرور و تعصب :

  بزرگترین مشکلات یادگیری سازمانی، سیاست بازی، غرور و خودستایی، دیکتاتوری و به کار گیری اطلاعات به عنوان قدرت و تسلط بر دیگرونه .[۳۸]
  مشکلات

   

  ۲-۲۹- یادگیری سازمانی و نوآوری :

  شرایط محیطی فعلی که در برگیرنده نبود قطعیت، خطر پذیری بالا و افزایش سطح انتظارات مشتریاس، سازمانا رو به سمت و طرف پیشرفت نوآوری به خاطر حفظ و افزایش رقابت پذیری شون جهت داده. برخلاف صاحب نظران تغییرات تکنولوژی و محیط باعث شده تا ثبات و پایداری سازمانا به خطر بیفته و مدیریت نوین با چالشای جدید مواجه شه. سازمانا به طور دائمی، تحت فشارهای رقابتی محیط قرار گرفته و مجبور به نوآوری در تولیدات و خدمات شون هستن. ظرفیت نوآوری سازمان، یکی از مهم ترین عوامل موثر کارکرد سازمانیه. نوآوری پروسه تبدیل فرصتا به فعالیتا و اقدامات سازمانیه که لازمه ایجاد تعاملی پویا بین مشتریان و تامین کنندگانه. نوآوری می تونه در محصول و خدمت، تکنولوژی جدید تولید، پروسه ها و روبه های جدید و یا روش های هدف دار نوین مدیریتی انجام بشه [۳۹]. در ادبیات نوآوری، بین نوآوری در تولید و خدمت، نوآوری ریشه ای و کم کم و نوآوری تکنیکی و سازمانی فرق هست. سازمانا و افراد نو آور سریع تر ، مفیدتر، به درد بخور تر و هوشمندانه تر از بقیه عمل میکنن. سازمانا با داشتن توانایی نوآوری بیشتر پاسخای بهتری رو از محیط دریافت و آسون تر به شایستگیایی دست پیدا می کنن که منتهی به بهتر شدن کارکرد و تحکیم مزیت رقابتی پایدارشان شه [۴۰].

  کوک و سیلان۱ (۲۰۰۷) فکر می کنند که سازمانا واسه حفظ و نگهداشت نوآوری، لازمه به چهار عامل کسب ایده، کیفیت و به کار گیری اون و روش هدف دار تکنولوژی توجه خاصی داشته باشن .[۴۱] در تبدیل ایده های تکنولوژی به اجناس، خدمات و کار و کاسبی جدید تعامل و هم افزایی۲ بین پروسه های سازمانی از جمله یادگیری سازمانی لازمه. یادگیری سازمانی در صورتی منتهی به افزایش ظرفیت نوآوری سازمان می شه که سازمان بتونه از منابع، قابلیتا و لیاقت هاش بیاموزد .[۴۲] یافته های تحقیقات هانگ و همکاران (۲۰۱۰) نشون داد که یادگیری سازمانی منتهی به افزایش ظرفیت نوآوری سازمان و بهبود کیفیت اون می شه.

  ۲-۳۰- یادگیری سازمانی، کیفیت و رقابت پذیری:

  تعاریف زیادی از مفاهیم کیفیت و مدیریت کامل هست. رحمان۳ (۲۰۰۴) عقیده داره مدیریت کیفیت کامل هدفی هم جهت با بهبود کارکرد سازمانیه که در بر گیرنده ابعاد رفتاری و تکنولوژی به صورت همزمانه. پراژگو و سوهال (۲۰۰۳)، از رهبری، برنامه ریزی هدف دار، مشتری مداری، تکنولوژی اطلاعات، مدیریت افراد و مدیریت پروسه ها به عنوان ابعاد مدیریت کیفیت کامل نام می بره. اون چیزی که مشخصه، پشتیبانی مدیریت ارشد، تعهد کارکنان، بهبود دائمی و مشتری مداری از ارکان اساسی این مفهومه .[۴۳]

  برنامه ریزی

   

  و با معنی مدیریت کیفیت کامل و یادگیری سازمانی رو درست دونست. جیمز و همکاران (۲۰۰۸) هم فکر می کنند سازمانای دارای سیستم مدیریت کیفیت گرایش بیشتری به یادگیری سریع تر از بقیه سازمانا دارن. کلا سازمانایی که موفق به اجرای درست نظام مدیریت کیفیت کامل شدن، خیلی راحت قادر به خلق فرهنگی جهت انتقال علم و یادگیری سازمانی هستن.[

  ۱ Organizational capacity

  ۲ Low capacity

  ۱ Institutionalized

  ۲ Dissemination of knowledge

  ۳ Values & beliefs

  ۱ Time & money

  ۲ Power property

  ۱ Cook & ceylan

  ۲ Synergistic

  ۳ Rahman

  ۱ Bontis

  ۲ Crossan

  ۳ Hulland

  ۴ Barrow