موانع دستیابی به بهبود کیفیت خدمات

موانع دستیابی به بهبود کیفیت خدمات 1)فقدان مشاهده مشکلات کیفیت خدمات همیشه، به وسیله ارائه کنندگان آن، قابل رویت  نبوده و این خصوصیت مسئولیت ارائه کننده خدمت را برای شناسایی مشکلات کیفیت، چند برابر می کند. 2) درک مشتری از کیفیت خدمات، متشکل از مراحل مختلف ارائه خدمت است . به این دلیل،تشخیص مشکلات کیفیت در یک مرحله خاص از فرایند ارائه خدمت، مشکل است.                                                                             3) زمان مورد نیاز برای بهبودکیفیت خدمت مشکلات و مسائل کیفیت خدمات اغلب نیازمند دوره زمانی طولانی برای برطرف شدن است. دلیل این امر نیزوابستگی کیفیت خدمت به افراد ، سیستم ها و رویه ها است که این مساله تمرکز مدیران رابر مشکلات و دلایل کمبودهای کیفیت مشکل می سازد. 4) وجود عدم اطمینان در فرایند ارائه خدمت                                                                                         فرایندارائه خدمت، با ماهیت شخصی و غیر قابل پیش بینی بودن افراد آمیخته است. این عنصر انسانی   شامل هردو جنبه مشتریان خارجی و کارکنان خط مقدم سازمانهای خدماتی است(قبادیان و همکاران،1994)  ]]>

Related articles