موانع دستیابی به بهبود کیفیت خدمات
Conceptual origami paper plane pulling business finance growth chart line flying upwards on blue sky background.

موانع دستیابی به بهبود کیفیت خدمات

موانع دستیابی به بهبود کیفیت خدمات 1)فقدان مشاهده مشکلات کیفیت خدمات همیشه، به وسیله ارائه کنندگان آن، قابل رویت  نبوده و این خصوصیت مسئولیت ارائه کننده خدمت را برای شناسایی مشکلات کیفیت، چند برابر می کند. 2) درک مشتری از کیفیت خدمات، متشکل از مراحل مختلف ارائه خدمت است . به این دلیل،تشخیص مشکلات کیفیت در یک مرحله خاص از فرایند ارائه خدمت، مشکل است.                                                                             3) زمان مورد نیاز برای بهبودکیفیت خدمت مشکلات و مسائل کیفیت خدمات اغلب نیازمند دوره زمانی طولانی برای برطرف شدن است. دلیل این امر نیزوابستگی کیفیت خدمت به افراد ، سیستم ها و رویه ها است که این مساله تمرکز مدیران رابر مشکلات و دلایل کمبودهای کیفیت مشکل می سازد. 4) وجود عدم اطمینان در فرایند ارائه خدمت                                                                                         فرایندارائه خدمت، با ماهیت شخصی و غیر قابل پیش بینی بودن افراد آمیخته است. این عنصر انسانی   شامل هردو جنبه مشتریان خارجی و کارکنان خط مقدم سازمانهای خدماتی است(قبادیان و همکاران،1994)  ]]>