جستجوی مقالات فارسی – 
موضوع بررسی مقایسه ای نقش نخبگان سیاسی در جهت گیری سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران (با  …

جستجوی مقالات فارسی – موضوع بررسی مقایسه ای نقش نخبگان سیاسی در جهت گیری سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران (با …

سپاسگزاری
درانجام این پژوهش از راهنمائی ها ومشاوره افراد بسیاری بهره جستم دکتر بهناز اژدری استاد راهنمای اینجانب در تمامی مراحل تحقیق لطف خویش رادریغ ننموده بدینوسیله مراتب قدر دانی وسپاس را دارم .همچنین از زحمات دکتر سید مهدی فتاحی مشاور این پروژه سپاسگزاری می شود در طول تحصیل ودر ایام انجام پروژه از همکاری بی دریغ مادر وپدرم که باتحمل مشکلات زمینه این مهم را فراهم نموده صمیمانه سپاسگزارم.
تقدیم به:
تمامی پویندگان علم و دانش
فهرست مطالب
چکیده: ۱
مقدمه ۲
فصل اول ۴
کلیات تحقیق ۴
۱-۱-بیان مسأله: ۵
۱-۲ اهمیت تحقیق: ۷
۱-۳ اهداف تحقیق: ۸
۱-۴ سؤال اصلی: ۸
۱-۵ فرضیه اصلی: ۹
۱-۶ تعاریف مفهومی متغیر ها: ۹
۱-۶-۱ نخبگان سیاسی ابزاری: ۹
۱-۶-۲ نخبگان سیاسی فکری: ۹
۱-۶-۳ سیاست خارجی: ۱۰
۱-۷ شاخص های متغیر های تحقیق: ۱۰
۱-۸ روش تحقیق: ۱۲
۱-۹ مشکلات اجرایی تحقیق: ۱۲
۱-۱۰ سازمان دهی تحقیق: ۱۲
فصل دوم ۱۳
ادبیات و مبانی نظری تحقیق ۱۳
۲-۱ سابقه ی تاریخی نخبگان سیاسی: ۱۴
۲-۲ مفهوم نخبگان سیاسی و تمایز آن از طبقات حاکم: ۱۶
۲-۳ مفروضات نخبه گرایی: ۱۷
۲-۴ ویژگی های نخبگان: ۱۷
۲-۵ انواع نخبگان: ۱۹
۲-۵-۱ نخبگان سنتی و مذهبی: ۱۹
۲-۵-۲ نخبگان تکنوکراتیک: ۱۹
۲-۵-۳ نخبگان مالکیت: ۲۰
۲-۵-۴ نخبگان کاریزماتیک: ۲۰
۲-۵-۵ نخبگان ایدئولوژیکی: ۲۰
۲-۵-۶ نخبگان سمبلیک: ۲۰
۲-۶ اصول مشترک بنیانگذاران نخبه گرایی: ۲۱
۲-۷ سابقه ی تاریخی سیاست خارجی: ۲۲
۲-۸ انواع جهت گیری های سیاست خارجی: ۲۴
۲-۸-۱ انزوا طلبی: ۲۵
۲-۸-۲ بی طرفی: ۲۵
۲-۸-۳ عدم تعهد: ۲۶
۲-۸-۴ اتحاد و ائتلاف: ۲۶