پاسخ به تبلیغات پیامکی
Abstract data representation.

پاسخ به تبلیغات پیامکی

2 Segment           در تحقیقی که  توسط اسکارل و همکارانش  صورت گرفت ، یک مدل از تبلیغات پیامکی موفق ارائه شد که در این مدل ، سنجه های موفقیت تبلیغات پیامکی ( یا همان پاسخ مطلوبی که مصرف کننده به تبلیغات پیامکی می دهد)  به سه دسته  تقسیم  شده است  : توجه مصرف کننده، تمایل مصرف کننده و رفتار مصرف کننده .(Scharl et al. 2005,p 167) کارشناسان به اتفاق آراء اظهار کردند که اغلب دریافت کنندگان ، پیام را می خوانند.بنابراین ، الزامی است که به این توجه مصرف کننده نفوذ کرده تا رفتارش را تحت تاثیر قرار دهیم.مصاحبه کنندگان مطرح کردند که ، از آنجاییکه  اثر پیامها به سرعت ناپدید می شود، پیامها معمولاً دریافت کنندگان را  ترغیب می کنند که در همان لحظه ، عمل کنند ( .(Scharl et al. 2005 یک سنجه حیاتی ، توجه است.جلب توجه، که اغلب بعد از یادآوری اندازه گیری می شود، یک پیش شرط برای تحت تاثیر قرار دادن رفتار مصرف کننده است.در مقایسه با دیگر رسانه ها ، نرخ یادآوری برای تبلیغات موبایلی ، بالاست.(Windwire. 2000,cited in Scharl et al. 2005) اثر ویروسی تاثیر پیام های متنی جذاب و توجه مصرف کننده را چند برابر می سازد (Scharl et al. 2005 Godin S.  , 200). دریافت کنندگان از طریق ارسال مجدد پیام ها به دوستانشان، اثر قوی همتایان را ایجاد می کنند.هانگ و همکارانش دریافتند که اثر همتایان، اثرات خارجی را تحت شعاع قرار می دهد ( Hung et al.2003). گرچه ، پیش بینی موفقیت اثر ویروسی مشکل است، زیرا بستگی به روندهای غیر قابل پیش بینی مصرف کنندگان و پویایی های گروهی دارد ( Godin S.2001, cited in Scharl et al. 200).]]>