پایان نامه با کلید واژگان
افسرده خویی، تصمیم گیری، عزت نفس
Earth with city lights view from space at night. (Heavily post processed NASA textures used for high quality 3d render.)

پایان نامه با کلید واژگان افسرده خویی، تصمیم گیری، عزت نفس

دیدگاهتان را بنویسید