پایان نامه با کلید واژگان
سازمان ملل متحد، سازمان ملل، استاندارد
Businessman touching global structure networking and data exchanges customer connection on interface digital screen, technology business and communication.

پایان نامه با کلید واژگان سازمان ملل متحد، سازمان ملل، استاندارد

دیدگاهتان را بنویسید