پیش بینی رفتار شهروندی سازمانی دبیران تربیت بدنی از طریق ویژگی های فردی و هوش هیجانی در شهرکرمانشاه۹۳- قسمت ۴- قسمت 2
AI Artificial Intelligence) concept.

پیش بینی رفتار شهروندی سازمانی دبیران تربیت بدنی از طریق ویژگی های فردی و هوش هیجانی در شهرکرمانشاه۹۳- قسمت ۴- قسمت 2

 • تعریف عملیاتی: منظور نمره ای است که فرد در سوالات ۷،۸،۹ پرسشنامه نتمیر کسب کند.

 

نوع دوستی[۱۹]

 

 

  • کمک به دیگر اعضای سازمان در رابطه با مشکلات و وظایف مرتبط است. مانند کارکنانی که به افراد تازه وارد و یا کم مهارت کمک می کنند(ارگان،۱۹۸۸).

 

 • تعریف عملیاتی: منظور نمره ای است که فرد در سوالات ۱۰،۱۱،۱۲ کسب کند.

 

دبیران تربیت بدنی شهر کرمانشاه

 

 

  • منظور کلیه دبیران تربیت بدنی شهر کرمانشاه می باشند.

 

 • تعریف عملیاتی: منظور نمره ای است که در پاسخ به سوالات پرسشنامه هوش هیجانی و رفتار شهروندی سازمانی کسب کند.
 • تصویر توضیحی برای هوش هیجانی

 

فصل دوم:
مبانی نظری
و مروری بر ادبیات وپیشینه تحقیق
 

مقدمه

 

در این فصل، مطالب در قالب دو بخش مبانی نظری و پیشینه تحقیق مربوط به هوش هیجانی و رفتارشهروندی سازمانی مورد بررسی قرار می­گیرد. در انتهای فصل نیز جمع­بندی پیشینه تحقیق ارائه شده است.
۲-۱- مفهوم رفتار شهرونی سازمانی
واژه رفتار شهرونی سازمانی (OCB) اولین بار بوسیله باتمن و ارگان[۲۰] (۱۹۸۳) مطرح گردید ولی این مفهوم از نوشتار های بارناد[۲۱](۱۹۳۸) در مورد تمایل به همکاری و مطالعات کتز وکان[۲۲](۱۹۶۶،۱۹۶۴) در مورد عملکرد و رفتار های خود جوش فراتر از انتشارات نقش ناشی شده است.
در دهه های اخیر اصطلاحاتی برای چنین رفتارهایی استفاده شده اند نظیر، رفتار فرانقشی، رفتار پیش اجتماعی، رفتار خود جوش سازمانی و عملکرد زمینه ای. با اینکه هر کدام از این مفاهیم خواستگاه متقاوتی داشته اند، ولی به طور کلی به مفهوم یکسانی اشاره دارند که در این پژوهش تحت عنوان رفتار شهرونی سازمانی، مد نظر قرار گرفته اند و منظور آن دسته از فعالیتهای مرتبط با نقش افراد در سازمان است که فراتر از انتظارات وظیفه وشرح شغل، توسط فرد انجام می شود و هر چند که سیستم پاداش رسمی سازمان این رفتارها را شناسایی نمی کند ولی برای عملکرد خوب سازمان موثر هستند.
 تصویر درباره جامعه شناسی و علوم اجتماعی
در رفتار شهروندی سازمانی به طور کلی آن دسته از رفتارهایی مورد توجه قرار می گیرد که علی رغم اینکه اجباری از سوی سازمان برای انجام آن ها وجود ندارد، در سایه انجام آن ها از جانب کارکنان، برای سازمان منفعت هایی ایجاد می شود (کاتز[۲۳]،۲۰۰۳).
۲-۲- رویکردهای اصلی مربوط به مفهوم رفتار شهروندی سازمانی
مرور ادبیات، دو رویکرد اصلی در تعاریف مربوط به مفهوم رفتار شهروندی سازمانی مشخص می کند.

 

 

 1. رفتارهایی در قالب تمایز بین نقش و فرانقش

 

محققان اولیه رفتار شهروندی سازمانی را جدای از عملکرد داخل نقش تعریف و تاکید کرده اند که رفتار شهروندی سازمانی بایستی به عنوان رفتار فرانقشی مورد توجه قرار گیرد.ماریسون (۱۹۹۴) واژه “گستره شغلی درک شده ” را برای تمایز بین این دو دسته از رفتارهای “درنقش” و فرانقش” به کار برد و بیان کرد، هرچه کارمند دامنه شغل را گسترده تر درک نماید، فعالیت های بیشتری را به عنوان فعالیت های “درنقش” تعریف می کند. این فرض بر این نکته تأکید دارد که یک عامل تعیین کننده مهم برای اینکه یک فعالیت رفتار شهروندی سازمانی خوانده شود این است که کارکنان به چه گستردگی مسئولیت های شغل شان را تعریف کنند. این استدال کاربرد تئوریکی مهمی در پی دارد و آن اینکه آنچه دیگران به عنوان رفتار شهروندی سازمانی تعریف می کنند، منعکس کننده درک کارکنان از گستردگی کاری شان می باشد. این توصیه در مطالعات دیگر مورد تایید قرار گرفت، چرا که نشان داده شد مرز “درنقش” و “فرانقش” به خوبی تعریف نشده است و از کارمندی به کارمند دیگر یا از کارکنان به سرپرستان تغییر می کند و به این خاطر این رویکرد با آنچه محققین نوعا به عنوان رفتار شهروندی سازمانی مفهوم سازی می کنند در تناقض است، هر چند که گروهی از محققان سعی کردند با بیان تفاوت های میان رفتار در نقش یا درون نفش و رفتار فرانقش از یکسو و مفهوم سازی رفتار شهرونی سازمانی از سوی دیگر میان آن ها ارتباط برقرار کنند.

 

 

 1. رفتار شهروندی سازمانی به عنوان تمام رفتارهای مثبت در داخل سازمان

 

رویکرد دیگر، رفتار شهروندی سازمانی را جدا از عملکرد کاری مورد توجه قرار می دهد. اتخاذ چنین رویکردی مشکل تمایز میان عملکردهای نقش و فرانقش را مرتفع می سازد. در این رویکرد، رفتار شهروندی سازمانی بایستی به عنوان یک مفهوم کلی شامل تمام رفتارهای مثبت و سازنده افراد در داخل سازمان همراه با مشارکت کامل و مسئولانه، در نظر گرفته شود(حسینی کاخکی،قلی پور،۱۳۸۶).

 

 

  •  
   1. تعریف رفتار شهروندی سازمانی

 

برای

دیدگاهتان را بنویسید