جستجوی مقالات فارسی – 
پیش بینی مشکلات رفتاری ـ  عاطفی در کودکان کم توان ذهنی بر  …

جستجوی مقالات فارسی – پیش بینی مشکلات رفتاری ـ عاطفی در کودکان کم توان ذهنی بر …

۲-۲-۱- پیشینه مشکلات رفتاری- عاطفی در افراد عادی ۵۶
۲-۲-۲- پیشینه مشکلات رفتاری عاطفی در افراد کم‌توان ذهنی ۵۷
۲-۲-۳- پیشینه همدلی ۶۰
۲-۳-۴- پیشینه همدلی در مادران کودکان با کم‌توانی ذهنی ۶۴
۲-۳-۵- نتیجه‌گیری از تحقیقات پیشین ۶۹
 روش پژوهش
۳-۱- طرح پژوهش ۷۱
۳-۳- متغیرهای پژوهش ۷۱
۳-۳- جامعه آماری ۷۲
۳-۴- نمونه و روش نمونه‌گیری ۷۲
۳-۵- تعریف عملیاتی متغیّرها ۷۳
۳-۵-۱- مشکلات رفتاری-عاطفی ۷۳
۳-۵-۲- دانش‌آموزان با کم‌توانی ذهنی ۷۳
۳-۵-۳- همدلی ۷۳
۳-۶- ابزار پژوهش ۷۴
۳-۶-۱- مقیاس همدلی اساسی ۷۴
۳-۶-۱-۱- روایی و پایایی مقیاس همدلی اساسی جولیف فارینگتون ۷۵
۳-۶-۱-۲- روایی و پایایی پرسشنامه همدلی در پژوهش حاضر ۷۶
۳-۶-۲- سیاهه مشکلات رفتاری- عاطفی ۷۷
۳-۶-۲-۱- روایی و پایایی سیاهه مشکلات رفتاری اینفلد و تونگ ۷۸
۳-۶-۲-۲- روایی و پایایی سیاهه مشکلات رفتاری در پژوهش حاضر ۷۹
۳-۷- روش اجرا ۸۰
۳-۸- روش تجزیه و تحلیل داده‌ها ۸۰
 یافته‌ها
۴-۱- داده‌های توصیفی ۸۲
 ۸۴
۴-۲-۱- سوال اول: آیا بین ابعاد مشکلات رفتاری دانش آموزان کم توان ذهنی
و  ۸۴

 ۸۵
۴-۲-۳- سوال سوم: آیا میزان رفتارضداجتماعی در دانش‌آموزان کم‌توان ذهنی
بر  ۸۶

 ۸۷

 ۸۷