پیش بینی مشکلات رفتاری ـ  عاطفی در کودکان کم توان ذهنی بر اساس  …

پیش بینی مشکلات رفتاری ـ عاطفی در کودکان کم توان ذهنی بر اساس …

۴۵%

پسر

۶۵

۵۵%

کل

۱۲۰

۱۰۰%

۳-۵- تعریف عملیاتی متغیّرها
در این قسمت ابتدا تعریف عملیاتی مشکلات رفتاری-عاطفی، سپس تعریف کمتوانی ذهنی و در انتها تعریف همدلی بیان میگردد.
۳-۵-۱- مشکلات رفتاری-عاطفی
منظور از مشکلات رفتاریـعاطفی در پژوهش حاضر نمرهای بود که دانشآموز در سیاهه مشکلات رفتاری[۱۶۰] اینفلد و تونگ[۱۶۱] (۲۰۰۲)، که دارای ۹۴ گویه است و توسط معلّمان تکمیل شد، بدست آورد. ابعاد این پرسشنامه شامل رفتار ضداجتماعی، درخودماندگی، اختلال ارتباطی، اضطراب و ارتباط اجتماعی میباشد.
۳-۵-۲- دانشآموزان با کمتوانی ذهنی
منظور از دانشآموزان با کمتوانی ذهنی در این پژوهش، دانشآموزانی بودند که در مدارس کم‌توان ذهنی شهر شیراز تحت پوشش اداره آموزش و پرورش کودکان استثنایی استان فارس، در مقطع ابتدایی و در سال تحصیلی ۹۴-۱۳۹۳ به تحصیل اشتغال داشتند.
۳-۵-۳- همدلی
منظور از همدلی در پژوهش حاضر نمرهای است که مادر در مقیاس همدلی اساسی[۱۶۲] جولیف فارینگتون[۱۶۳] (۲۰۰۶)، که دارای ۲۰ گویه است و توسط مادران تکمیل شد، بدست آورد. ابعاد این پرسشنامه شامل همدلی شناختی و عاطفی میباشد.
۳-۶- ابزار پژوهش
متغیّرهای پژوهش حاضر با استفاده از سیاهه مشکلات رفتاری اینفلد و تونگ (۲۰۰۲) و مقیاس همدلی جولیف و فارینگتون (۲۰۰۶) اندازهگیری شد که ویژگیهای آنها به شرح زیر میباشد:
۳-۶-۱- مقیاس همدلی اساسی
مقیاس همدلی اساسی توسط جولیف و فارینگتون در سال ۲۰۰۶ ساخته شده است. در این پژوهش از نسخه آلبیر و همکاران[۱۶۴] (۲۰۰۹) استفاده شد. این مقیاس برای نوجوانان و بزرگسالان تهیه شده است. نسخه نهایی مقیاس همدلی دارای ۲۰ سوال می باشد. این ابزار دارای دو خرده مقیاس میباشد. خرده مقیاس عاطفی‌ـهیجانی که از ۱۱ سوال (۱،۲،۴،۵،۷،۸،۱۱،۱۳،۱۷،۱۸) تشکیل شده و خرده مقیاس شناختی که از ۹ سوال (۳،۶،۹،۱۰،۱۲،۱۴،۱۶،۱۹،۲۰) تشکیل شده است. برای سنجش عامل شناختی گویههایی مانند «من نسبت به احساسات دوستانم آگاهی دارم» و «من خیلی سریع عصبانیت دوستم را تشخیص میدهم» آمده است و گویههایی مانند «اغلب احساسات دیگران بر من هم تاثیر می‌گذارد» و «من اغلب از تماشای فیلمهای غمانگیز در تلویزیون ناراحت میشوم» بعد عاطفی را میسنجد. این مقیاس از نوع مقیاس لیکرتی ۵ گزینهای میباشد و دامنهای از ۱ (کاملا مخالفم) تا ۵ (کاملا موافقم) دارد. حداقل نمره در این آزمون ۲۰ و حداکثر ۱۰۰ میباشد. در این مقیاس گویههای ۱،۶،۷،۸،۱۳،۱۸،۲۰ به طور معکوس نمرهگذاری میشوند.
جدول ۳-۲- زیرمقیاسهای همدلی جولیف و فارینگتون

برای دانلود متن کامل این پایان نامه به سایت  fumi.ir  مراجعه نمایید.

زیرمقیاس تعداد گویهها شماره گویهها
شناختی ۹