کاربرد آزمون نسبت درستنمایی به منظور تخمین نقطه تغییر در پایش پروفایلهای خطی تعمیم یافته گسسته- قسمت ۱۰

کاربرد آزمون نسبت درستنمایی به منظور تخمین نقطه تغییر در پایش پروفایلهای خطی تعمیم یافته گسسته- قسمت ۱۰

جدول ۲-۷: تحقیقات انجام شده در زمینه تخمین نقطه تغییر پروفایل لجستیک

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

نویسنده فاز نوع تغییر نمودار کنترل رویکرد برآورد سال انتشار
کوشا و امیری ۱ تغییر پله ای MLE ۲۰۱۲
شرفی وهمکاران ۲ تغییر پله ای MLE ۲۰۱۲
زند و همکاران ۱ تغییر پله ای LRT خوشه بندی ۲۰۱۲
شرفی وهمکاران ۲ روند خطی MLE ۲۰۱۳
شرفی وهمکاران ۲ پله ای- روند خطی EWMA MLE ۲۰۱۳
شادمان و همکاران ۱ تغییر پله ای LRT SLRT ۲۰۱۴

 

۲-۶ جمع بندی
در این فصل در ابتدا مفاهیم آماری و مفهوم پایش پروفایل ها به تفکیک دو فاز بیان شد ، سپس مفاهیم و انواع الگوهای خطی تعمیم یافته بررسی شد. سپس مفهوم نقطه تغییر در نمودار های کنترل شرح داده شد، همچنین تحقیقات انجام شده در ادبیات موضوع در زمینه پایش پروفایل های لجستیک و پواسون و روش های تخمین نقطه تغییر این پروفایل ها در ادبیات موضوع مورد بررسی قرار گرفت.
فصل سوم
روش پیشنهادی جهت کشف نقطه تغییر
۳-۱ مقدمه
پایش موثر پروفایل های خطی تعمیم یافته به ویژه پروفایل های تعمیم یافته گسسته (لجستیک و پواسون) به لحاظ کاربردی حائز اهمیت است و براساس مرور ادبیات انجام شده پژوهش های اندکی در این حوزه صورت گرفته است. در این فصل پس از بیان مساله، روشی برای پایش این نوع از پروفایل ها و همچنین برآورد نقطه تغییر در فاز ۲ کنترل فرایند آماری توسعه داده شده است.
۳-۲ تعریف مساله
در این پایان نامه از روش آزمون نسبت درستنمایی جهت پایش پروفایل های لجستیک و پواسون در فاز دوم کنترل فرایند آماری و همچنین تخمین نقطه تغییر در این نوع از پروفایل ها استفاده می شود و عملکرد این روش با روشی که ابتدا از طریق یک نمودار کنترل هتلینگ به پایش ضرایب پروفایل پرداخته و سپس از روش MLE برای برآورد نقطه تغییر استفاده می کند، مقایسه می شود. برای انجام این مقایسه دو مساله حائز اهمیت است یکی دقت برآورد نقطه تغییر و دیگری مدت زمان سپری شده جهت برآورد نقطه تغییر. در روش آزمون نسبت درستنمایی همزمان با توسعه مدل نقطه تغییر بر اساس آزمون نسبت درستنمایی، یک نمودار کنترل بر اساس آماره ی نسبت درستنمایی استاندارد شده در فاز۲ کنترل فرایند آماری ایجاد می شود، در این نمودار با اضافه شدن هر پروفایل، برآورد پارامترها و بررسی شرایط خارج از کنترل به صورت همزمان انجام می شود و نیازی نیست که در دو مرحله ابتدا شرایط خارج از کنترل بررسی شود و سپس به تخمین نقطه تغییر پرداخته شود. در این پایان نامه همانطور که در قسمت مفروضات تحقیق(قسمت ۱-۵) بیان شد، یک تغییر منفرد از نوع پله ای[۳۹] در میانگین متغیر پاسخ در نظر گرفته می شود.
۳-۳ روش های پیشنهادی
در ادامه روش های پیشنهادی در خصوص مدل سازی پروفایل های پواسون و لجستیک و تخمین نقطه تغییر با بهره گرفتن از رابطه بازگشتی در فاز ۲ کنترل فرایند آماری ارائه می شود.

 

دیدگاهتان را بنویسید