رویکرد قانون تعیین تکلیف ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی در حل و فصل اختلافات ملکی- قسمت ۲

ز- صدور سند مالکیت برای قنوات ۲۴ح- صدور سند مالکیت اعیانی ۲۵ط – صدور سند مالکیت تجمیعی ۲۶ی – صدور سند مالکیت مشاعی ۲۶ک- صدور سند مالکیت به نام دولت…

ادامه خواندن رویکرد قانون تعیین تکلیف ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی در حل و فصل اختلافات ملکی- قسمت ۲

شناخت اثربخشی آموزش های ضمن خدمت کارکنان فرماندهی انتظامی استان مازندران- قسمت ۵

جان اف می در تعریف آموزش ضمن خدمت می گوید: آموزش ضمن خدمت عبارت است از بهبود نظامدار و مداوم مستخدمین از نظر دانش، مهارتها و رفتار هایی که به…

ادامه خواندن شناخت اثربخشی آموزش های ضمن خدمت کارکنان فرماندهی انتظامی استان مازندران- قسمت ۵

اثر کلریدکلسیم و اسیدجیبرلیک برخصوصیات کمی، کیفی و افزایش ماندگاری فلفل دلمه¬ای- قسمت ۱۰- قسمت 3

۴-۱-۱-۱-۱- اثر تیمارها بر صفات رویشی میوه   نتایج نشان داد که تیمار اسیدجیبرلیک باعث افزایش تعداد میوه، طول و قطر میوه نسبت به نمونه شاهد شد. همچنین عملکرد نیز…

ادامه خواندن اثر کلریدکلسیم و اسیدجیبرلیک برخصوصیات کمی، کیفی و افزایش ماندگاری فلفل دلمه¬ای- قسمت ۱۰- قسمت 3
سنتز، شناسایی کمپلکس¬های جدید دارویی از گالیم، قلع و تیتانیم و مطالعات کلینیکی تعدادی از آن¬ها در درمان برخی رده¬های سلول¬های سرطانی- قسمت ۷- قسمت 2
abstract modern background

سنتز، شناسایی کمپلکس¬های جدید دارویی از گالیم، قلع و تیتانیم و مطالعات کلینیکی تعدادی از آن¬ها در درمان برخی رده¬های سلول¬های سرطانی- قسمت ۷- قسمت 2

جهت فریزکردن سلولها، سوسپانسیون سلولی باید ترجیحاً در غلظت زیاد و در حضور یک نگهدارنده مثل DMSO منجمد شود. این ماده، محافظ سرمایی میباشد که با کاهش نقطه انجماد، باعث…

ادامه خواندن سنتز، شناسایی کمپلکس¬های جدید دارویی از گالیم، قلع و تیتانیم و مطالعات کلینیکی تعدادی از آن¬ها در درمان برخی رده¬های سلول¬های سرطانی- قسمت ۷- قسمت 2

نقد و بررسی دیدگاه‌ فیلیپ کلایتون در باب نفس از دیدگاه‌های ملاصدرا و علامه طباطبایی۸۹- قسمت ۶

نوپدیدارگرایان برای معرفی آنچه به عنوان سطح بسیار پیچیده نوپدید در انسان می‌خوانند کلمه ذهن[۱۰۲] را به کار می‌برند. برای این سطح از حقیقت انسانی دو نام دیگر نیز به کار می‌رود، نفس[۱۰۳] و روح[۱۰۴].…

ادامه خواندن نقد و بررسی دیدگاه‌ فیلیپ کلایتون در باب نفس از دیدگاه‌های ملاصدرا و علامه طباطبایی۸۹- قسمت ۶