نوامبر 30, 2020

توانبخشی

1 min read

ج-کارکنان جانباز میتوانند از مأموریت آموزشی تحصیل در مراکز آموزشی بهرهمند گردند. بدین ترتیب که کلیه سازمانها، از جمله ارتش،...

Copyright © All rights reserved. | Newsphere by AF themes.