نوامبر 27, 2020

خودتنظیمی

1 min read

ارزشیابی تکلیف،ارزشیابی بافت انتخاب رفتار واکنشهای عاطفی تفاوتهای شناختی اسنادها واکنش و انعکاس شکل۲-۱ : مراحل و بخشهای یادگیری خود...

1 min read

جدول ۴-۱۳ : همبستگیهای متقابل بین ویژگیهای شخصیتی و توانایی خودنظم بخشی.......................................................۹۰جدول ۴-۱۴ : همبستگیهای متقابل بین ویژگیهای شخصیتی و...

1 min read

۴-۱۰یافته های جانبی پنج.............................................................................................................................................۹۲فصل پنجم:بحث و نتیجه گیری..............................................................................................................................۹۵۵-۱پیش درآمد................................................................................................................................................................۹۶۵-۲مروری برمسئله وهدف پژوهش.............................................................................................................................۹۶۵-۳تبیین یافته ها به ترتیب.........................................................................................................................................۹۶۵-۴فرضیه یک....................................................................................................................................................................۹۶۵-۵فرضیه دو.....................................................................................................................................................................۹۸۵-۶فرضیه سه...................................................................................................................................................................۹۹۵-۷یافته یک....................................................................................................................................................................۱۰۰۵-۸یافته...

Copyright © All rights reserved. | Newsphere by AF themes.