بررسی مؤلفه‏های تکنولوژی در بهبود مزیت رقابتی صنعت پتروشیمی کرمانشاه- قسمت ۱۶

کاهش تفاوت درآمدها قابلیت کاهش دادن اختلاف درآمدها با ثبات‏سازی‏های اجتماعی-فرهنگی نباید تأثیرات زیان‏آور بر شرایط اجتماعی- فرهنگی داشته باشد مالکیت محلی قابلیت تسهیل مالکیت ملی ۲-۱-۲۵ انتخاب تکنولوژیانتخاب تکنولوژی…

ادامه خواندن بررسی مؤلفه‏های تکنولوژی در بهبود مزیت رقابتی صنعت پتروشیمی کرمانشاه- قسمت ۱۶