نوامبر 30, 2020

عملکرد تحصیلی

1 min read

ارزشیابی تکلیف،ارزشیابی بافت انتخاب رفتار واکنشهای عاطفی تفاوتهای شناختی اسنادها واکنش و انعکاس شکل۲-۱ : مراحل و بخشهای یادگیری خود...

Copyright © All rights reserved. | Newsphere by AF themes.