بررسی رابطه ی بین مؤلفه های دینی با تفکر انتقادی در بین دانشجویان …

سؤال ۳ : آیا بین رفتار دینی با تفکر انتقادی در بین دانشجویان مستقر در طرح جامع دانشگاه شاهد ارتباط وجود دارد؟نتایج بررسی سؤال اصلی شماره سه تحقیق:نتایج حاصل از تحلیل…

ادامه خواندن بررسی رابطه ی بین مؤلفه های دینی با تفکر انتقادی در بین دانشجویان …

بررسی رابطه ی بین مؤلفه های دینی با تفکر انتقادی در بین …

.۰۴۲ .۰۱۰ .۲۸۷ ۴٫۴۱۴ .۰۰۰ شناخت دینی .۰۵۸ .۰۱۶ .۲۰۵ ۳٫۶۳۸ .۰۰۰ نگرش دینی .۰۲۲ .۰۰۸ .۱۸۰ ۲٫۸۳۸ .۰۰۵ در جدول فوق ضرایب همبستگی استاندراد شده و استاندارد نشده، مقدار…

ادامه خواندن بررسی رابطه ی بین مؤلفه های دینی با تفکر انتقادی در بین …

دسته بندی علمی – پژوهشی : بررسی رابطه ی بین مؤلفه های دینی با تفکر انتقادی در بین دانشجویان …

نگرش : ۱ )ارزیابی ذهنی از امری و طرز تفکر نسبت به آن ، ۲) نگاه ۳) ملاحظه ، رعایت ( دکتر حسن انوری ، ۱۳۸۲ : ۲۴۷۵ ). نگاه…

ادامه خواندن دسته بندی علمی – پژوهشی : بررسی رابطه ی بین مؤلفه های دینی با تفکر انتقادی در بین دانشجویان …