هوش معنوی توجه به بعد معنوی انسان در عصر جدید به گونه ای است که دانشمندان و به ویژه کارشناسان سازمان جهانی بهداشت انسان را موجودی زیستی، روانی، اجتماعی و معنوی تعریف می کنند در... ادامه مطلب

ماتریس عملکرد ـ قابلیت جایگزینی1      در هر بخشی که پیرامون مساله ترک خدمت کارکنان به عمل می آید، با یستی به این نکته توجه داشت کـه در برخی موارد، ترک خدمت کارکنان امری اجتناب ناپذیر... ادامه مطلب

عملکرد آموزشی آموزش و پرورش سازگار با نیاز جهان کنونی چنان آموزش و پرورشی است که برای دگرگونی انسان به سوی کمال، بالندگی و سازندگی از بسیج هیچ وسیله ای کوتاه نیاید. آموزش و پرورش... ادامه مطلب

2 منابع تعارض   1-9-1-2 عوامل ایجاد کننده تعارض در سازمانها  رقابت برای پاداش : یک منبع بالقوه برای تعارض است . به علت محدود بودن پاداشها ، افراد برای گرفتن ترفیع ، ترقی ، دریافت درجه ،... ادامه مطلب

شاخصه های تعهد :                                                                                                  به طور کلی عنصر اصلی تعهد به ویژه از دیدگاه رفتار گرایی... ادامه مطلب

– تصمیم گیری در مدیریت و اهمیت آن به نظر هربرت سایمون، تصمیم گیری جوهر اصلی مدیریت است و حتی می توان مدیریت را مترادف با آن دانست. وی نظریه تصمیم گیری خود را تحت عنوان «مدیر به... ادامه مطلب