(۴-۲۰) و (۴-۱۲۷) در()، ج) پریود تحریک نزدیک به رزونانس چوپرا ۱۲۲
شکل (۴-۲۷): مقایسه نتایج روابط (۴-۲۰) و (۴-۱۲۷) در()، الف) sec Ts=0.1. ۱۲۳
شکل (۴-۲۷): مقایسه نتایج روابط (۴-۲۰) و (۴-۱۲۷) در()، ب) sec Ts=1. ۱۲۳
شکل (۴-۲۷): مقایسه نتایج روابط (۴-۲۰) و (۴-۱۲۷) در()، ج) پریود تحریک نزدیک به رزونانس چوپرا ۱۲۴
شکل (۴-۲۸): مقایسه

مطلب مشابه :  منابع پایان نامه ارشد با موضوع شده.................................................................................................................................................................۳۷، ، ،