انرژی یک فرآورده را در مواد غذایی که ترکیبات آن مشخص باشد، تعیین نمود. میزان انرژی که معمولا میتوان از قندها، چربی و پروتئین انتظار داشت به شرح زیر است :
یک گرم از کربوهیدراتها در حدود ۴ کالری انرژی تولید می کند.
یک گرم چربی ۹ کالری انرژی تولید می کند.
یک گرم پروتئین حدود ۴ کالری انرژی تولید می کند.
مواد معدنی و ویتامینها

مطلب مشابه :  منبع تحقیق با موضوع فتوولتائیک