یک درد روحی توانفرسا توصیف می کنند. تقریبا دو سوم بیماران افسرده به خودکشی می اندیشند و ۱۰ تا ۱۵ درصد آنها به زندگی خود خاتمه می دهند. بیماران افسرده گاهی از این که قادر به گریستن نیستند شکایت می کنند علامتی که با بهبود بیماری از بین می رود، معهذا گاهی بیماران افسرده به نظر می رسد که به افسردگی خود واقف نیستند و شکایتی از اختلال

مطلب مشابه :  پایان نامه رایگان درباره وفاداری مشتریان، تجارت الکترونیک، وفاداری مشتری، تجارت جهانی