مرتبه صفر
شتاب زمین
(y) ? تابع شکل (شکل مود اصلی ارتعاش)
(t) ? مختصات تعمیم یافته
فرکانس طبیعی مخزن
فرکانس طبیعی سد
پریود طبیعی سد
لاپلاسین
و

مطلب مشابه :  دانلود پایان نامه دربارهروش های تحلیلی