(۴-۲۲): مقایسه نتایج چوپرا با دو روش پیشنهادی در، ب) sec Ts=1. ۱۱۲
شکل (۴-۲۲): مقایسه نتایج چوپرا با دو روش پیشنهادی در، ج) پریود تحریک نزدیک به رزونانس چوپرا. ۱۱۳
شکل (۴-۲۳): مقایسه نتایج چوپرا با دو روش پیشنهادی در، الف) sec Ts=0.1. ۱۱۳
شکل (۴-۲۳): مقایسه نتایج چوپرا با دو روش پیشنهادی در، ب) sec Ts=1. ۱۱۴
شکل (۴-۲۳):

مطلب مشابه :  منابع پایان نامه ارشد با موضوع ۴-۵-، اریفیس....................................................................................................................................................................................................۳۵، ،