در()، الف) sec Ts=0.1. ۱۲۰
شکل (۴-۲۵): مقایسه نتایج روابط (۴-۲۰) و (۴-۱۲۷) در()، ب) sec Ts=1. ۱۲۰
شکل (۴-۲۵): مقایسه نتایج روابط (۴-۲۰) و (۴-۱۲۷) در()، ج) پریود تحریک نزدیک به رزونانس چوپرا ۱۲۱
شکل (۴-۲۶): مقایسه نتایج روابط (۴-۲۰) و (۴-۱۲۷) در()، الف) sec Ts=0.1. ۱۲۱
شکل (۴-۲۶): مقایسه نتایج روابط (۴-۲۰) و (۴-۱۲۷) در()، ب)

مطلب مشابه :  دانلود پایان نامه دربارهروابط(۴-۵۰)، (۴-۱۰۶)، (۴-۱۴):، چوپرا