به رزونانس چوپرا ۱۰۲
شکل (۴-۱۹): مقایسه منحنی و خط رابطه (۴-۱۱۶) در ()، الف) sec Ts=0.1.. ۱۰۶
شکل (۴-۱۹): مقایسه منحنی و خط رابطه (۴-۱۱۶) در ()، ب) sec Ts=1.. ۱۰۷
شکل (۴-۱۹): مقایسه منحنی و خط رابطه (۴-۱۱۶) در ()، ج) پریود تحریک نزدیک به رزونانس چوپرا ۱۰۷
شکل (۴-۲۰): مقایسه منحنی و خط رابطه (۴-۱۱۶) در (۰)، الف) sec

مطلب مشابه :  مقاله درموردزیست محیطی، سیستم عصبی، اکسیداسیون